ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Коментар до Закону України “Про плату за землю” у контексті проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:27 пп

Коментар до Закону України “Про плату за землю” у контексті проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”

Законами України про державний бюджет на відповідний рік щорічно встановлюються, зупиняються або уточнюються дії окремих норм законів України і, зокрема, Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ) Воровать не хорошо№Воровать №не №хорошо стосовно справляння земельного податку, орендної плати за землю, пільг щодо оподаткування тощо.

Не є винятком проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, з введенням якого в дію з 1 січня 2007 року, статтею 72 уточнюються особливості застосовування окремих пільг, а статтею 76 з метою приведення окремих Воровать не хо%рошо%Воровать не х%орошо норм законів у відповідність із цим Законом зупиняються на 2007 рік дії окремих норм законів України.

Так, у частині справляння у 2007 році земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (далі – проект Закону) встановлено Вор№овать№ не хорошо%Воровать не хорошо наступне.

Статтею 72 проекту Закону:

1) установлено, що у 2007 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ), збільшені в 3,10 раза;

2) визначено, що у 2007 році по сільськогосподарських Воровать не хорошо%Воровать н%е №хорошо угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 );

3) установлено, що у 2007 році пільги по платі за землю, визначені Воровать не хорошо%Воровать не хо*рошо* пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; громадських організацій інвалідів; підприємств і організацій інвалідів; закладів фізичної культури та спорту – за рішенням місцевих органів самоврядування; спортивних баз Воровать не хорошо**Воровать не хо№рошо олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

В умовах дії статті 72 проекту Закону та пунктів 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ) у 2007 році від сплати земельного податку звільняються:

- органи державної влади та органи місцевого Воровать не хо%рошо№Воровать% не хорошо самоврядування, органи прокуратури, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту (у тому числі студентських баз, таборів відпочинку та структурних підрозділів вищого навчального закладу, які забезпечують діяльність цього закладу), установи та організації, Збройні Сили України та Державної прикордонної служби України, спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, Воровать не хор№ошо%Воровать не хорош№о які повністю утримуються за рахунок бюджетів. Водночас, зазначені бюджетні установи звільняються від сплати земельного податку, якщо вони надають послуги та мають інші джерела фінансування, які визнаються Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, як власні надходження бюджетних установ, та відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. Воровать н%е хорошо№№Воровать не хорошо N 659 ( 659-2002-п ) “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання” (зі змінами та доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних Воровать н№е хорошо%Ворова%ть не хорошо установ” (зі змінами та доповненнями). При цьому слід мати на увазі, що відповідно до останньої частини статті 12 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ) якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні Воровать не хорошо*№Вор%овать не хорошо ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, з урахуванням норми, визначеної частиною другою статті 12 Закону України “Про плату за землю” Вороват%ь не хорошо№Воровать не хоро*шо ( 2535-12 ), якою встановлено, що не справляється плата за землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів України;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів за критеріями, визначеними пунктом 3 частини першої статті 12 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ), яким встановлено, що Воровать не хор%ошо№Воровать не хо*рошо громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного Воровать не хо*рошо*Ворова*ть не хорошо періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу). Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських Воровать не хорошо*Воровать *не хоро%шо організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” ( 875-12 ).

Що стосується закладів фізичної культури та спорту, які не утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, то такі заклади звільняються від сплати земельного податку за рішенням місцевих органів самоврядування.

Спортивні бази олімпійської та Воровать н%е хорошо%Во%ровать не хорошо параолімпійської підготовки, звільняються від сплати земельного податку у 2007 році за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, пунктом 2 статті 76 проекту Закону встановлено, що з метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:

- статті 3 Закону України “Про плату Воровать не хорошо%Воровать не %хоро№шо за землю” ( 2535-12 ), зокрема, в частині формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, ведення земельного кадастру, здійснення землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів;

- частини другої статті 4 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ), Ворова*ть не хорошо%Воровать не хо№рошо зокрема, щодо неможливості встановлення ставок земельного податку, порядку обчислення і сплати земельного податку іншими законами та терміну внесення змін до цього Закону ( 2535-12 );

- статті 22 Закону України “Про плату за землю” ( 2535-12 ), зокрема, стосовно централізації коштів, що надійшли на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів та Воровать не х%орошо%Воровать не хоро*шо використання коштів від плати за землю, що надходять на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів.

Пунктом 3 статті 76 проекту Закону зупинено на 2007 рік дію частини четвертої статті 21 Закону України “Про оренду землі” ( 161-14 ) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або Воровать не хорош№о*Воровать не хорошо№ комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) закон про Державний бюджет України – це закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду. Частиною першою Во№ровать %не хорошо№Воровать не хорошо статті 3 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) встановлено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається з 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Згідно з частиною 2 статті 4 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) при Воровать не хор%ошо%Воровать не хор*ошо здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу ( 2542-14 ) та закону про Державний бюджет України.

Департамент податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Державної податкової адміністрації України

Мой Во*ровать* не хорошо%Воровать не хорошо блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.