ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:08 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку Воровать не №хоро№шо%Воровать не хорошо з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу незалежно від форми власності, та їх взаємодію з органами державної влади, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами управління у справах цивільної оборони і сил Воровать не хоро№шо№Во*ровать не хорошо цивільної оборони, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки, які настають із запровадженням особливого періоду.

Стаття 2. Законодавство про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Відносини, пов’язані з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу Воровать не хорошо*Воровать не* хор*ошо в особливий період, регулюються цим Законом, законами України “Про оборону України” ( 1932-12 ), “Про Цивільну оборону України” ( 2974-12 ), “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” ( 3543-12 ), “Про електроенергетику” ( 575/97-ВР ), “Про нафту і газ” ( 2665-14 ), Гірничим законом України ( 1127-14 ) та іншими нормативно-правовими Воровать не хорошо№№В*оровать не хорошо актами.

Розділ II

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 3. Підприємства, установи та організації Воро*вать не хорошо*Воро%вать не хорошо паливно-енергетичного комплексу в особливий період

До складу паливно-енергетичного комплексу в особливий період входять підприємства, установи та організації електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів незалежно від форми власності.

Стаття 4. Основні завдання підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Основними завданнями підприємств, установ Воровать не хо%рошо**Воровать не хорошо та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період є:

виробництво відповідно до мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобуток вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, передача (постачання) електричної Воровать не %хорошо№Воровать не хор*ошо та теплової енергії для потреб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підприємств, установ та організацій, а також населення;

утримання в належному стані об’єктів паливно-енергетичного комплексу та призначеної для їх обслуговування техніки відповідно до вимог законодавства, чинного в особливий період;

забезпечення технічного прикриття та Воровать не хорошо№Воровать% не хорошо№ відбудови найважливіших об’єктів комплексу;

посилення безпеки, охорони та оборони його об’єктів;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об’єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення.

Стаття 5. Планування роботи підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Планування роботи підприємств, установ та Вор№овать не хорошо№Воровать н*е хорошо організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюється у мирний час центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі відповідно до мобілізаційних завдань (замовлень), що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади виходячи з потреб держави.

Постачання продукції Воров№ать не хорошо№Во%ровать не хорошо підприємств паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюється у такій послідовності:

органи державної влади;

Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законів України військові формування;

оператори телекомунікацій, що забезпечують зв’язок для потреб державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку, органів Вор№овать не хорошо*Воровать№ не хорошо з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, охорони правопорядку;

підприємства, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів;

підприємства, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів;

заклади охорони здоров’я, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства повітряного, Во*ровать не хоро№шо№Воровать не хорошо водного, автомобільного та залізничного транспорту;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, що забезпечують життєдіяльність населення;

інші об’єкти, що належать до відповідних груп з цивільної оборони.

Розділ Вор№овать не х№орошо№Воровать не хорошо III

ПІДГОТОВКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 6. Здійснення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період

Підготовка підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого Воровать не хорошо*%Воровать н%е хорошо функціонування в особливий період здійснюється в мирний час відповідно до мобілізаційних планів, а також довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, пов’язаних з:

виробництвом електричної та теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутком вугілля, торфу, нафти і газу, постачанням і транспортуванням нафти, газу та Воровать не хорошо№Воро№ват%ь не хорошо продуктів їх переробки, передачею (постачанням) електричної та теплової енергії;

упровадженням раціональних схем виробництва та управління;

розвитком комунікацій та інфраструктури.

Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій комплексу до сталого функціонування в особливий Воровать не х*орошо№Воровать не хоро*шо період.

Стаття 7. Основні заходи щодо здійснення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період

З метою підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період здійснюються організаційні, інженерно-технічні та спеціальні заходи.

Основними організаційними заходами є:

розроблення центральним органом виконавчої влади Воровать не хорошо%Воровать не х*орошо* з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі мобілізаційного плану роботи підприємств, установ та організацій на особливий період;

завчасне створення системи управління паливно-енергетичним комплексом в особливий період з використанням міських і позаміських пунктів управління;

раціональне розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу в Ворова%ть не хорошо№Воровать не хоро№шо межах території України;

створення передумов для мінімізації загроз для населення, що проживає у безпосередній близькості від об’єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення;

організація охорони та оборони об’єктів паливно-енергетичного комплексу;

розроблення комплексних програм розвитку паливно-енергетичного комплексу з урахуванням особливостей його функціонування в особливий період;

створення, зберігання та освіження (оновлення) Вор*овать не хо*рошо№Воровать не хорошо запасів матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції мобілізаційного призначення, проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт під час ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії та катастрофи;

створення запасів державного резерву нафтопродуктів на особливий період;

забезпечення Ворова%ть не хорошо%Воровать не хорошо% створення, розвитку і збереження мобілізаційних потужностей згідно з мобілізаційним планом;

бронювання військовозобов’язаних працівників за підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу.

Основними інженерно-технічними заходами є:

своєчасне проведення на об’єктах паливно-енергетичного комплексу планово-запобіжних робіт, капітального ремонту, заміна фізично та морально застарілого обладнання;

організація виробництва відповідно до мобілізаційних завдань електричної та Вор%овать не хорошо№Воро%вать не хорошо теплової енергії, продуктів переробки нафти і газу, обладнання, комплектувальних виробів, видобутку вугілля, торфу, нафти і газу, постачання і транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, передача (постачання) електричної та теплової енергії;

упровадження сучасних енергозберігаючих та інформаційних технологій;

підготовка людських і матеріально-технічних ресурсів до виконання Воровать не хор%ошо*Вор%овать не хорошо робіт з технічного прикриття та відбудови об’єктів комплексу, створення мобільного резерву пересувних ремонтних засобів;

підготовка підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в умовах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, а також до роботи в нічних та інших умовах обмеженої видимості з дотриманням світломаскування.

Основними спеціальними заходами є:

забезпечення Воровать не хорош№о№Воровать не №хорошо технічного прикриття та відбудови об’єктів паливно-енергетичного комплексу;

підготовка та утримання в готовності до використання запасних пунктів управління і захисних споруд цивільної оборони;

планування та підготовка до проведення евакуації працівників підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу і населення, що проживає у безпосередній близькості Воро№вать не хорошо%Воровать н№е хорошо від об’єктів паливно-енергетичного комплексу, які мають стратегічне значення.

Стаття 8. Утворення і підготовка спеціальних формувань для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

На підприємствах, в установах та організаціях паливно-енергетичного комплексу в мирний час створюються спеціальні формування для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об’єктах зазначеного комплексу в Воров№ать не хорошо№Воровать не хорошо№ особливий період.

Забезпечення створення, належної підготовки та підтримання у готовності спеціальних формувань для проведення аварійно-рятувальних та відбудовних робіт на об’єктах паливно-енергетичного комплексу здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

Стаття 9. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до Воровать не хорошо%В*оровать %не хорошо сталого функціонування в особливий період

Фінансування витрат, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період Воров%ать не хорошо%Воровать не хорош*о здійснюється за рахунок державних (у тому числі мобілізаційних) резервів, які створюються на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з будівництвом та експлуатацією об’єктів зазначеного Воровать не хорошо*Воро%вать не хоро%шо комплексу відповідно до мобілізаційних завдань на особливий період.

Стаття 10. Контроль за станом готовності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період

Порядок організації та здійснення контролю за станом готовності підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період установлюється Кабінетом Міністрів України.

Воровать не хор%ошо*Воровать не% хорошо

Розділ IV

УПРАВЛІННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 11. Порядок організації роботи та здійснення управління підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період

Воровать не х№орошо%Вороват%ь не хорошо

Організацію роботи підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснює Кабінет Міністрів України шляхом використання автоматизованих систем управління, запасних пунктів управління центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі та каналів зв’язку усіх форм власності.

Забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу, технічного прикриття та відбудови Вор%овать не хорошо%Воров*ать не хорошо його об’єктів в особливий період покладається на центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі.

Відповідальність за невиконання підприємствами, установами та організаціями комплексу мобілізаційних завдань в особливий період несуть їх керівники.

Безпосереднє управління підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу в особливий період здійснюють їх керівники Воровать не хорошо*Ворова*ть* не хорошо та місцеві органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Інформування центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу здійснюється через загальну систему оповіщення.

Стаття 12. Взаємодія центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі Воровать не *хорошо*Воровать н*е хорошо з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями в особливий період

У процесі підготовки паливно-енергетичного комплексу до функціонування в особливий період та під час його функціонування у цей період центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі взаємодіє з іншими Воровать не хорошо*Воровать не хо№рошо* центральними і місцевими органами виконавчої влади, штабами оперативних командувань, військовими комісаріатами шляхом спільного розроблення планових організаційно-методичних документів і заходів щодо забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період, матеріально-технічного забезпечення, а також прийняття відповідних нормативно-правових актів.

Взаємодія з питань функціонування підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу Воровать не хорошо*Во%ро№вать не хорошо в особливий період з відповідними органами інших держав забезпечується відповідно до міжнародних договорів України.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент Воровать не хоро*шо%Воровать не хоро№шо України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 2 листопада 2006 року Воровать не хорошо*Во*ровать не хорош№о N 307-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.