ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку земель

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 2:21 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку земель

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 15, ст.229 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.471 )

Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у Воровать не %хор*ошо№Воровать не хорошо сфері оцінки земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов’язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Воровать не %хорошо*Воровать №не хорошо

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

бонітування ґрунтів — порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;

валовий дохід — сукупні грошові надходження, які очікуються від реалізації прав Воров№ать не хорошо*Во*ровать не хорошо на земельну ділянку;

вартість земельної ділянки — еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець;

дата оцінки земельної ділянки — дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки — дата, вказана в Воровать не хорошо*Во*ровать не хо*рошо технічній документації;

економічна оцінка земель — оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі;

експертна грошова оцінка земельних ділянок — результат визначення вартості земельної Воровать не хо%рошо%Воровать не х*орошо ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту;

земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо Вороват№ь не% хорошо*Воровать не хорошо неї правами;

земельні поліпшення — зміна якісних характеристик земельної ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель, споруд, об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем, багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо);

капіталізація — визначення вартості об’єкта оцінки Воровать не хорошо%Во%ровать не х№орошо на підставі чистого операційного або рентного доходу від його використання;

метод оцінки — спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід;

непрофесійна оцінка земель — оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок — капіталізований рентний Воровать не хор*ошо№Воровать не* хорошо дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами;

оціночні процедури — дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки;

рентний дохід (земельна рента) — дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки;

ціна земельної Воровать не хорошо*В*оровать н%е хорошо ділянки — фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну ділянку від продавця до покупця;

чистий операційний дохід — різниця між прогнозованою сумою надходжень від використання земельної ділянки та операційними витратами, пов’язаними з одержанням валового доходу.

Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель

Воровать не хорошо*Воров*ать не %хорошо

Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14), цього Закону, законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Стаття 3. Об’єкти оцінки земель

Об’єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних Воровать* не хорошо%Воровать не %хорошо одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України.

Стаття 4. Принципи проведення оцінки земель

Оцінка земель проводиться на основі принципів:

законності, додержання законів України, інших Воров%ать не хорошо*Вороват%ь не хорошо нормативно-правових актів у сфері оцінки земель;

єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки земель;

безперервності процесу оцінки земель;

доступності використання даних з оцінки земель;

рівності перед законом суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

Стаття 5. Види оцінки земель

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на Воровать не хорошо№Воровать* не х%орошо такі види:

бонітування ґрунтів;

економічна оцінка земель;

грошова оцінка земельних ділянок.

Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дані з економічної оцінки Воровать не хорошо%Вороват№ь не хоро%шо земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур.

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок Во*ровать не хоро%шо№Воровать не хорошо використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних Воровать не хорошо%%Воровать не №хорошо ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами.

Стаття 6. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Суб’єктами оціночної діяльності Воровать не% хорошо№Воровать №не хорошо у сфері оцінки земель є:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

юридичні особи — суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів Воровать не хорош%о%В№оровать не хорошо з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

юридичні особи — суб’єкти господарювання Воровать н№е хорошо*Воровать не№ хорошо незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які в установленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Стаття 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель

Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи Воровать не хорошо№Воровать* №не хорошо без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14).

Оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок не може бути особа, яка має Воровать не хор№ошо%Воровать не№ хорошо судимість за корисливі злочини, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової Воровать №не хорошо%Воровать н№е хорошо оцінки земельних ділянок

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повинен сприяти створенню Воровать не х%орош№о№Воровать не хорошо конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому погодженню Наглядовою радою з питань експертної грошової Воровать не хор%ошо*Воровать не х%орошо оцінки земельних ділянок, до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки землі і яка здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Положення про Наглядову раду з питань експертної грошової Воровать не х№орошо%В%оровать не хорошо оцінки земельних ділянок затверджує Кабінет Міністрів України.

Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та стажування протягом одного року у складі суб’єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності Воровать не №хорошо*Воров%ать не хорошо з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво.

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає екзаменаційна комісія. Склад цієї комісії формується з представників органів виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок і Воровать н*е хорошо%Воров*ать не хорошо які мають необхідний рівень підготовки з цих питань, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів у сфері оцінки землі, і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.

Воровать не хорошо%Воровать не* хо*рошо

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів України.

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва Воров№ат%ь не хорошо%Воровать не хорошо оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймає екзаменаційна комісія за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів Вор№овать не х№орошо*Воровать не хорошо з оцінки земель; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок, яка проведена оцінювачем; наявності в оцінювача судимості за корисливі злочини, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку; з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з’ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 14 цього Закону.

Про Ворова*ть не хорошо%Вороват%ь не хорошо прийняте екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомляє оцінювача письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання екзаменаційної комісії.

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва може бути Воровать не хорошо№Воровать не% х№орошо оскаржено в судовому порядку.

Стаття 10. Права та обов’язки суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Права та обов’язки суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель визначаються цим Законом, Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14) та іншими законами України.

Стаття 11. Діяльність Воров№ать% не хорошо*Воровать не хорошо у сфері оцінки земель

Діяльність у сфері оцінки земель включає:

нормативно-методичне забезпечення оцінки земель;

навчальну діяльність;

ліцензування в установленому законом порядку проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт;

розробку документації з оцінки земель та внесення даних з оцінки земель до державного земельного кадастру;

державну експертизу технічної документації з оцінки земель Воровать% н№е хорошо№Воровать не хорошо та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу відповідно до закону; (Абзац шостий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1808-IV (1808-15) від 17.06.2004)

затвердження технічної документації з оцінки земель відповідно Воровать не хорошо*Воровать *не хоро*шо до закону;

надання консалтингових послуг з оцінки земель;

іншу діяльність у сфері оцінки земель відповідно до закону.

Розділ II ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 12. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад Воров*ать не хорошо*Вороват%ь не хорошо і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.

Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель, які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Обов’язкове проведення грошової оцінки земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться Воровать не хорошо*Воровать %не хо№рошо у разі:

визначення розміру земельного податку;

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова Воровать* не хорошо%Ворова*ть не хорошо оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

застави земельної ділянки відповідно до закону;

визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться Воровать не *хор*ошо№Воровать не хорошо до статутного фонду господарського товариства;

визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

відображення вартості земельних ділянок Воровать не х№орошо*Ворова*ть не хорошо та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

рішення суду.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

Стаття 14. Обмеження Воровать не№ хорошо№Воро№вать не хорошо щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Суб’єкти оціночної діяльності не можуть проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:

земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать суб’єкту оціночної діяльності або оцінювачам, які працюють у його складі;

оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок має родинні зв’язки із Воровать не* %хорошо%Воровать не хорошо замовником оцінки земельної ділянки або суб’єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв’язки із замовником;

земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать засновникам або учасникам суб’єкта оціночної діяльності.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, проведена з порушенням вимог цієї статті, а також проведена не суб’єктами оціночної діяльності, є недійсною.

Стаття 15. Во*р*овать не хорошо*Воровать не хорошо Підстави для проведення оцінки земель

Підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.

Підставами Воровать не хо%рошо№Воровать %не хорошо для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду.

Стаття 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів

Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення та лісового фонду.

Бонітування Воровать не хорошо%Воровать№ не хоро%шо ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 7 років.

Бонітування ґрунтів проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Стаття 17. Порядок проведення економічної оцінки земель

Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів Воровать не хорошо%Ворова№ть не х№орошо на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм власності.

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років.

Економічна оцінка земель проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Стаття 18. Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок Ворова%ть не хорошо*В№оровать не хорошо проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років, а несільськогосподарського призначення — не рідше як один раз у 7-10 років.

Нормативна грошова оцінка Воро%вать не хорош№о№Воровать не хорошо земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.

Стаття 19. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів:

капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок;

зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;

врахування Ворова№ть не хорошо№Воровать не№ хорошо витрат на земельні поліпшення.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14), а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил.

Розділ III ДОКУМЕНТАЦІЯ Воро№ва%ть не хорошо*Воровать не хорошо З ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Стаття 20. Документація з оцінки земель

За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, а за результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається звіт.

Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг Воровать не хо№рошо№Во*ровать не хорошо з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

Користування матеріалами Державного фонду документації із Воровать не х№орошо%Воровать не хор*ошо землеустрою здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 21. Державна експертиза документації з оцінки земель

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають державній експертизі відповідно до Воровать не хо%рошо*Воровать не% хорошо закону. (Стаття 21 в редакції Закону N 1808-IV (1808-15) від 17.06.2004)

Стаття 22. Рецензування звітів з експертної оцінки земельних ділянок

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають рецензуванню. (Абзац перший статті 22 із Воровать н*е хор№ошо*Воровать не хорошо змінами, внесеними згідно із Законом N 1808-IV (1808-15) від 17.06.2004)

Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом.

Підставою для рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок Воровать не№ хорошо*Во%ровать не хорошо на вимогу заінтересованих осіб є їх письмове звернення до осіб, яким відповідно до цього Закону надано право здійснювати рецензування.

Обов’язковим є рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у разі викупу земельних ділянок права приватної власності для суспільних потреб та примусового їх відчуження з мотивів суспільної необхідності відповідно до Воровать н%е хорош*о№Воровать не хорошо закону.

Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається Кабінетом Міністрів України.

Рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється:

оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок із стажем практичної роботи не менше двох років;

експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Стаття Воровать н%е хорошо№*Воровать не хорошо 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, Воровать* не№ хорошо%Воровать не хорошо затверджується районними радами.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 24. Фінансування робіт з оцінки земель

Фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитися за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів землевласників Воровать не хорошо*Вор%овать не хорош№о і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законом.

Розділ IV ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ. САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 25. Державне регулювання у сфері оцінки земель

Державне регулювання у сфері оцінки земель полягає в забезпеченні об’єктивності та законності проведення оцінки земель, контролю у цій сфері, впровадження Воровать не хоро*шо№Воровать не хо№рошо в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель і серед навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також у забезпеченні суспільних інтересів з питань оцінки земель.

Державне регулювання у сфері оцінки земель Вороват№ь не хорошо*Воровать не хо*рошо здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також інші органи виконавчої влади відповідно до закону.

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів узагальнюють дані про результати експертної грошової оцінки та ціну земельних ділянок і не рідше ніж раз на рік публікують Воровать н№е хорошо%Воро*вать не хорошо їх у засобах масової інформації відповідно до закону.

Стаття 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель

Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про об’єднання громадян, а їх повноваження — Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14).

Саморегулівні Воровать не хорошо№%Воровать не хорош%о організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування. Діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель не має на меті отримання прибутку.

Порядок визнання центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів статусу саморегулівної організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок встановлюється Вороват%ь не хорошо*Воровать не хор*ошо Кабінетом Міністрів України.

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки земель

Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері оцінки земель відповідно до закону.

Стаття 28. Вирішення спорів

Воровать не хорошо*Воров№ать не х*орошо

Спори між суб’єктами оціночної діяльності, пов’язані з оцінкою земель, вирішуються в судовому порядку.

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

підготувати та Воровать не хорошо%%Воровать не х%орошо внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Внести до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14) Воровать не хорошо№В%оровать №не хорошо (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) такі зміни:

а) в абзаці другому частини другої статті 3 слова “у тому числі земельні ділянки” виключити;

б) у частині другій статті 15 слова “оцінка земельних ділянок” виключити.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 2003 року N 1378-IV Вор%овать не хорошо№В*оровать не хорошо

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 3%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.