ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 2:09 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 50, ст.539 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (2269-12) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, Воровать% не хорошо%Воровать %не хорошо ст. 99, N 31, ст. 244; 1998 р., N 11-12, ст. 42, N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, Воровать не %хорошо%Воро*вать не хорошо ст. 205) такі зміни:

1. У статті 2:

1) слово “Орендою” замінити цифрою і словом “1. Орендою”;

2) доповнити частиною другою такого змісту:

“2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва — щодо державного майна; органи, Воровать не %хо*рошо№Воровать не хорошо уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування — щодо майна, яке перебуває в комунальній власності”.

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

“об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої Воровать №не хорошо*В№оровать не хорошо статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” (2163-12), а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (847-14), які випускають підакцизну продукцію”.

3. У абзаці четвертому статті 5 слова “нерухомого майна Воровать не хорошо*Воровать не хоро№ш%о площею до 200 кв. м” замінити словами “нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство”.

4. Абзац другий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:

“Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору Воровать не %хорошо*Воровать %не хорошо зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності”.

5. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту:

“Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону”.

6. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова “про можливість оренди та умови договору оренди” замінити словами Воровать не хорошо%%Вор*овать не хорошо “про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди”.

7. У статті 10:

1) частину першу після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди”.

У зв’язку з цим Воровать не хорошо*Воровать не хо%р№ошо абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами десятим — дванадцятим;

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

“2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди Вороват%ь не% хорошо*Воровать не хорошо майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування”.

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою.

8. У частині другій статті 13:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“2. Воровать не№ хорошо№В%оровать не хорошо Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим”;

2) у абзаці другому слова “Орендоване нерухоме” та “залишається” замінити відповідно словами “Орендовані приміщення, частини будівель, споруд” та “залишаються”.

9. Ворова%ть не хорошо%Воровать не хорош%о У статті 19:

1) у частині другій після слів “Методика розрахунку” доповнити словами “пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем”;

2) у частині четвертій слова “і низькорентабельних” виключити;

3) частину п’яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

“5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва використовують отриману Воровать не хоро№ш№о№Воровать не хорошо відповідно до законодавства частину орендної плати для виконання організаційних функцій орендодавця”.

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.

10. У статті 21:

1) частину другу викласти у такій редакції:

“2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно Воровать не хорошо*Воровать* не хорош*о змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України”;

2) частину третю виключити.

11. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:

“3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Порядок використання плати за суборенду майна визначається:

Кабінетом Міністрів Воровать не хорошо*Вор№о№вать не хорошо України — для об’єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування — для об’єктів, що перебувають у комунальній власності”.

12. У частині третій статті 23:

1) абзац перший після слова “підрозділи” доповнити словами “будівлі Воровать не хорош№о%Воровать не хорошо№ та споруди”;

2) у абзаці другому слова “орендоване нерухоме” замінити словами “орендовані приміщення, частини будівель і споруд”.

13. У статті 27:

1) у абзаці другому частини другої після слів “зазначені кошти” доповнити словами “в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося Воровать не хор№ошо*Воровать не% хорошо в результаті таких поліпшень”;

2) у частині третій:

а) слова “за вказівкою орендодавця зобов’язаний передати об’єкт оренди відповідному підприємству” замінити словами “окремого індивідуально визначеного майна зобов’язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику”;

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

“У разі припинення Во*ровать не хорошо*Воров*ать не хорошо за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об’єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов’язаний протягом тридцяти днів прийняти об’єкт оренди в своє управління”.

14. Доповнити статтею Воровать не х№орошо№Воро%вать не хорошо 32 такого змісту:

“Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.

Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, Воровать не хорошо№Воро№вать %не хорошо здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 червня 2004 року N 1905-IV

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 3%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.