ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну програму приватизації

Категория: Законодательство | Суббота 20 февраля 2010 8:58 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державну програму приватизації

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 33-34, ст.272 )

1. Затвердити Державну програму приватизації на 2000-2002 роки, яка діє до затвердження чергової Державної програми приватизації (додається).

2. Внести зміни до таких законів України:

частини першу та другу статті 4 Закону України Воров*ать не хорошо%Воровать не хо*рошо “Про приватизацію державного майна” (2163-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453) викласти в такій редакції:

“1. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України Вороват№ь не хорошо*Воровать не х*орошо і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з Воровать% не хорошо№Во*ровать не хорошо проектом Державного бюджету України на відповідний рік.

2. Пропозиції про внесення змін до Державної програми приватизації щодо кількості об’єктів, які підлягають приватизації, та уточнення завдань щодо надходження коштів до Державного бюджету України подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на наступний бюджетний рік”;

абзац восьмий частини Воровать не хорошо№Воровать не№ х*орошо четвертої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (2269-12) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239) після слів “про приватизацію” доповнити словами “або передприватизаційну підготовку”.

3. Цей Закон набирає чинності з дня Воровать не хо*рошо№Воро№вать не хорошо його опублікування.

4. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність з цим Законом Воровать *не хорошо*В№оровать не хорошо свої нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2000 року N Воровать не хорошо№Воров№а№ть не хорошо 1723-III

ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України “Про Державну програму приватизації” від 18 травня 2000 року N 1723-III

Державна програма приватизації на 2000-2002 роки

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Державна програма приватизації на 2000-2002 роки (далі -Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, Воровать не хорошо№В№оровать не %хорошо та відчуження комунального майна, групи об’єктів, які підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації державного майна та надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.

2. Основною метою приватизації у 2000-2002 роках є створення умов для сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій Вор*овать не хоро*шо№Воровать не хорошо (далі — підприємств) та створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України.

3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації є:

приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;

формування попиту на об’єкти приватизації вітчизняних та іноземних інвесторів;

максимальне Воровать не %хорош№о№Воровать не хорошо використання інститутів інфраструктури ринку цінних паперів;

залучення коштів для розвитку та структурної перебудови економіки;

створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта та здійснюють ефективне управління ним;

створення умов для подальшого розвитку фондового ринку;

підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських підприємств на міжнародних ринках.

Воровать не хоро%шо*Воровать не% хорошо

4. Для реалізації цих завдань Фонд державного майна України (далі — Фонд):

залучає до підготовки об’єктів приватизації вітчизняних та іноземних радників;

ініціює реструктуризацію підприємств;

проводить конкурси з продажу пакетів акцій або здійснює продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами;

застосовує аукціони під час продажу об’єктів груп А, Д та цілісних Воровать не хорошо№В*оровать не хорошо№ майнових комплексів об’єктів групи В, Г.

5. Класифікація об’єктів приватизації здійснюється з метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до цієї Програми.

Група А — цілісні майнові комплекси державних, орендних підприємств та структурні підрозділи підприємств, виділені у самостійні підприємства (далі — цілісні майнові комплекси підприємств), у тому числі у Воровать не№ хорошо%Воровать *не хорошо процесі реструктуризації державних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств (далі — ВАТ), а також готелі, об’єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах; окреме індивідуально визначене майно Воро№вать не хор*ошо№Воровать не хорошо (в тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежилі приміщення, майно підприємств, ліквідованих за рішенням господарського суду, та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси. (Абзац другий пункту 5 із Воровать не %хорошо№Воровать не х№орошо змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (762-15) від 15.05.2003)

Група В — цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для формування статутних фондів ВАТ; акції ВАТ, випуск яких зареєстрований або продаж акцій яких розпочався до набрання чинності цією Програмою Воровать не№ хорошо№Воровать* не хорошо (крім підприємств групи Г); акції ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу, в разі, якщо вартість основних фондів достатня для формування статутного фонду ВАТ.

Група Г — цілісні майнові комплекси підприємств або пакети акцій ВАТ, що на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку відповідних Воровать* не хорошо№Воровать н*е хорошо товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. (Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

Група Д — об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти.

Група Е — акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (у Воровать не хорошо*Во№ровать не хорош*о тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за кордоном.

Група Ж — незалежно від вартості об’єкти охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об’єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об’єктів санаторно-курортних Воровать не хорошо*Воровать% не х%орошо закладів і будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об’єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що передається в комунальну власність або приватизується, крім об’єктів, які не підлягають приватизації відповідно до статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна” Воро№вать не хорошо%Воровать не* хорошо (2163-12).

6. Об’єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, приватизуються способами, передбаченими цією Програмою для груп об’єктів, до яких відносяться об’єкти, що утворюються після конверсії.

7. Наявність у підприємства мобілізаційних завдань (замовлень), обов’язків щодо зберігання державної таємниці, забезпечення безпечних умов Воровать не хорошо№Воров№ать не х*орошо робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного об’єкта, за винятком обмежень, передбачених Законом України “Про приватизацію державного майна”. Такий об’єкт приватизується відповідно до цієї Програми.

Відшкодування витрат ВАТ, пов’язаних із зберіганням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, провадиться згідно з законодавством.

Державне майно, призначене згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями) для спеціальних Воровать не хорошо%Воровать не№ хорошо№ формувань, яке не включено до статутних фондів ВАТ і перебуває на балансі акціонерних товариств, після скасування мобілізаційних завдань (замовлень) приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства з питань приватизації.

8. Об’єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, а також об’єкти, що виконують Воров%ать не хорошо%Ворова№ть не хорошо вибухові роботи, приватизуються на загальних підставах із збереженням державного контролю, крім об’єктів, які не підлягають приватизації відповідно до статті 5 Закону України “Про приватизацію державного майна”.

До умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, визначених цим пунктом, в обов’язковому порядку включаються зобов’язання покупця щодо здійснення ним контролю та вжиття необхідних заходів з Воровать не хорошо№Воров№ать %не хорошо метою гарантування захисту громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв тощо.

Очисні споруди, які не включені до статутних фондів ВАТ і можуть негативно впливати на екологію та навколишнє середовище, за рішенням державних органів приватизації можуть передаватися ВАТ безоплатно.

Розділ II ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Воровать не% хорошо%Воровать не х%орошо ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

9. Фонд здійснює приватизацію державного майна на засадах індивідуальної приватизації.

Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації, врахуванні кон’юнктури ринку, на основі цього — визначенні способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продажу цілісного майнового комплексу або Ворова*ть не хорошо№Воровать не хорошо№ пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації на базі підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, інвесторам, у тому числі промисловому інвестору, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.

10. Промисловий інвестор — це вітчизняний чи іноземний інвестор або їх об’єднання, які заінтересовані Воровать не хорошо*Воровать не х№о%рошо у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту та не менше трьох років виробляють продукцію (виконують роботи, надають послуги), аналогічну основній продукції (роботам, послугам) підприємства, що приватизується, або споживають в основному виробництві продукцію (роботи, послуги) такого підприємства чи виробляють продукцію (роботи, послуги), яка використовується в основному виробництві підприємства, що приватизується, Воров%ать не хорошо№Воровать не% хорошо як основна сировина, чи здійснюють безпосередній контроль на таких підприємствах не менше одного року. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні.

11. Основними принципами індивідуальної приватизації є:

досягнення максимального економічного ефекту від продажу об’єкта приватизації;

вибір способу приватизації підприємства виходячи з його виробничо-технічного та фінансово-майнового стану, частки Воровать не хорошо№Воров*ать н№е хорошо у відповідному сегменті ринку виробництва, обсягів збуту продукції та аналізу попиту потенційних покупців;

індивідуальний підхід під час підготовки підприємств до приватизації, прийняття рішень про приватизацію, створення акціонерних товариств;

визначення економічної доцільності перетворення державних підприємств у ВАТ;

створення організаційно-економічних умов концентрації власності, результатом якої буде концентрація управління та відповідальності нових власників.

Воровать №не хорошо*В№оровать не хорошо

12. Під час продажу об’єктів Фонд враховує кон’юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців та забезпечує виконання Закону України про Державний бюджет України та цієї Програми в частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного підприємства окремо строки проведення приватизації з урахуванням вимог законодавства про приватизацію.

Розділ III ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ Воровать не хорошо*Воровать %не хорош%о ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

13. Органи, уповноважені управляти державним майном, разом з Фондом до прийняття рішення про приватизацію здійснюють передприватизаційну підготовку державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, які Воровать не№ хорошо%Воровать не хорошо% реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також ВАТ, створених у процесі корпоратизації (за винятком об’єктів, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (847-14).

Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, що розробляється Фондом на підставі Воровать не хорошо№Воровать не№ хоро*шо пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, та потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна” (2163-12), і затверджується Кабінетом Міністрів України. План-графік підлягає опублікуванню у друкованих виданнях державних органів приватизації.

Передприватизаційна підготовка підприємств, не зазначених у абзаці першому цього пункту, проводиться за Воровать не хор*ошо%Во*ровать не хорошо спільним рішенням Фонду та органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, окремо щодо кожного підприємства.

14. На час здійснення передприватизаційної підготовки підприємств щодо них припиняється дія Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (2269-12) в частині передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх структурних підрозділів.

15. На базі структурних Воровать *не №хорошо%Воровать не хорошо підрозділів, що можуть бути виділені із державного підприємства у процесі його передприватизаційної підготовки, орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, створює юридичні особи. В тижневий термін з дня державної реєстрації та в разі можливості їх подальшої приватизації функції з управління такими підприємствами передаються органами, уповноваженими управляти ними, Фонду. Порядок такої передачі Воровать н%е хорошо*Воровать н*е хорошо встановлюється Кабінетом Міністрів України.

16. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

17. У разі потреби проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки підприємств Фонд може залучати незалежних консультантів та експертів.

18. Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному Воровать не х№орошо№Вор№овать не хорошо товарному ринку, включає погодження проектів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України. (Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

19. Передприватизаційна підготовка підприємств може передбачати:

виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання з обов’язковим внесенням пропозицій Кабінету Міністрів Воровать не х№орошо№Воровать* не хорошо України щодо визначення органу, який управлятиме цим майном;

виявлення об’єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об’єктів у власність відповідних територіальних громад, релігійних організацій або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;

виявлення іншого державного майна, яке Воровать не хорошо%Вор*овать не *хорошо тимчасово не використовується, та розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації у встановленому порядку;

визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу державних підприємств;

виявлення державних підприємств, щодо яких може застосовуватися процедура банкрутства та ініціювання перед відповідними органами її проведення;

виділення із складу підприємств структурних Воровать не хор%ошо*Воровать не хо*рошо підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;

здійснення інших заходів, визначених законодавством.

20. Передприватизаційна підготовка підприємств, у статутних фондах яких є державна частка, в тому числі підприємств агропромислового комплексу, включає визначення в установчих документах таких підприємств наявності та розміру державних часток (паїв), а також складу засновників (учасників) цих підприємств.

З Воровать не хорош№о№Воровать не хор%ошо цією метою державні органи приватизації у порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:

ініціюють визначення часток (паїв) засновників підприємств, у статутних фондах яких є державна частка;

встановлюють наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у статутних фондах таких підприємств;

узгоджують з іншими засновниками (учасниками) відповідні зміни до установчих документів.

Воровать н%е хорошо*Воровать не хоро№шо

21. Передприватизаційна підготовка підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, до прийняття рішення про їх приватизацію передбачає здійснення Фондом таких заходів:

1) оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом, Во*ровать н*е хорошо№Воровать не хорошо яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Переліки державних підприємств та відповідна інформація щодо кожного підприємства готуються органом, уповноваженим управляти державним майном, та подаються до Фонду у встановлені ним терміни.

Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об’єкт приватизації оприлюднюється у друкованих та електронних засобах масової інформації. Воровать не хорошо№*Воровать не№ хорошо Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем направляється Фонду в зазначений у публікації термін. У анкеті потенційний покупець вказує спосіб приватизації, який він обрав із запропонованих у ній.

В інформації, яку оприлюднює Фонд щодо об’єктів групи Г, обов’язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності Вор*овать не хорошо%Воровать не хоро№шо відповідно до розділу VI цієї Програми;

2) Фонд на підставі отриманих анкет вивчення попиту на об’єкт приватизації протягом місяця аналізує попит та публікує результати опитування потенційних покупців у встановленому ним порядку;

3) у разі надходження від органів виконавчої влади пропозицій щодо закріплення пакета акцій ВАТ у державній власності Фонд організує Воров%ать не *хорошо*Воровать не хорошо захист доцільності такого закріплення відповідно до розділу VI цієї Програми;

4) Фонд визначає спосіб приватизації кожного підприємства за результатами вивчення попиту потенційних покупців:

у разі надходження однієї або більше пропозицій щодо придбання цілісного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю працюючих до 1000 осіб включно або контрольного пакета акцій ВАТ, Во№ровать не хор*ошо*Воровать не хорошо створеного на базі майна цього підприємства, у разі якщо середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб, Фонд приймає рішення про продаж цілісного майнового комплексу конкурентними способами — на аукціоні, за конкурсом, контрольного пакета акцій — на відкритих торгах, за конкурсом;

у разі ненадходження від потенційних покупців пропозицій щодо придбання підприємств (контрольного Воровать не№ х*орошо*Воровать не хорошо пакета акцій ВАТ, яке може бути створено на базі державного підприємства), Фонд проводить аналіз фінансового стану підприємств за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає розрахунок основних показників, аналіз яких проводиться в порядку, встановленому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України (далі — Методика оцінки). Такими показниками Воров*ать не хорошо*В*оровать не хорошо (коефіцієнтами) є: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу. Аналіз фінансового стану здійснюється на підставі даних фінансової звітності підприємства в порядку, що встановлюється Міністерством фінансів України та Фондом.

Якщо державне підприємство рентабельне або показники фінансового стану відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою Воровать не хорошо%Воровать не хор№о%шо оцінки, Фонд приймає рішення про перетворення його у ВАТ та подальший продаж акцій способами, передбаченими цією Програмою. При цьому Фонд проводить рекламно-інформаційну підтримку продажу акцій цих підприємств.

Якщо показники фінансового стану підприємства не відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою оцінки, Фонд може прийняти рішення про реструктуризацію підприємства Во*ровать не хорошо%Воровать н%е хорошо в порядку, що затверджується Фондом. Майно, що виділяється при реструктуризації, приватизується способами, передбаченими цією Програмою.

22. Державні органи приватизації здійснюють приватизацію об’єктів, які є в комунальній власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.

Розділ IV РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА Ворова*ть не№ хорошо№Воровать не хорошо ПРИВАТИЗАЦІЇ

23. У процесі приватизації майна державного підприємства, акцій ВАТ, створеного у процесі корпоратизації та приватизації, з метою вдосконалення організаційної структури підприємства, структури управління, оздоровлення фінансового стану, забезпечення інвестиційної привабливості та ліквідності може проводитися реструктуризація підприємства або реорганізація ВАТ.

24. Рішення про реструктуризацію приймається Фондом на підставі аналізу фінансового стану Вороват*ь не хорошо*Воро%вать не хорошо підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об’єкта.

Рішення про реструктуризацію підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Для Воровать не хорошо%Воро*вать не хоро%шо проведення реструктуризації Фонд створює комісії з реструктуризації.

Порядок створення та повноваження комісії з реструктуризації визначаються Фондом.

25. Для підготовки проектів з реструктуризації державних підприємств або реорганізації ВАТ, створених у процесі корпоратизації та приватизації, Фонд може залучати незалежних консультантів і експертів з оплатою їх послуг за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду Воров*ать не хо*рошо№Воровать не хорошо приватизації у порядку, що затверджується Фондом.

Розділ V ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

26. Визначення ціни об’єктів приватизації здійснюється на засадах:

експертної оцінки вартості активів для визначення розміру статутних фондів господарських товариств, до яких вноситься державне майно, та державного майна (у тому числі пакетів акцій) у разі його продажу шляхом викупу Воровать не№ хорошо%Воровать не х*орошо або продажу одному покупцю та в інших випадках, передбачених законодавством;

застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед Державним бюджетом України, Пенсійним фондом України, із заробітної плати;

проведення оцінки вартості майна об’єктів агропромислового комплексу (крім радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства) Воровать не хорошо№Воровать не хо*р*ошо та об’єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням експертної оцінки.

Порядок визначення початкової ціни продажу об’єктів приватизації (у тому числі пакетів акцій) встановлюється Методикою оцінки. Порядок проведення експертної оцінки майна встановлюється Фондом.

27. Ринкові ціни пакетів акцій ВАТ, що Во*ров№ать не хорошо№Воровать не хорошо приватизуються шляхом продажу на організаційно оформлених ринках цінних паперів у встановленому порядку, складаються виходячи із співвідношення попиту та пропозиції в ході продажу. При цьому ринкові ціни можуть бути вищими або нижчими за початкові ціни.

Розділ VI ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ВАТ

28. Закріплення в державній Воровать* не хорошо%Воровать не х№орошо власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція може здійснюватися виключно щодо ВАТ, створених на базі об’єктів групи Г. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція здійснюється для забезпечення відповідно до Закону Воровать не хорошо%Воровать №не* хорошо України “Про господарські товариства” (1576-12) та статуту ВАТ впливу на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань, визначених статтями 41 та 42 Закону України “Про господарські товариства”, а також щодо ВАТ, в яких за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, з питань про:

участь в інших підприємствах Воровать не хорошо№В№оровать не хо*рошо та об’єднаннях підприємств;

передачу в заставу, оренду, продаж та відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.

Органи, уповноважені управляти акціями ВАТ, в якому за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, здійснюють відповідні заходи щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності таких ВАТ та Воровать не хорошо%Во%ровать не№ хорошо несуть відповідальність за її стан.

29. Закріплення пакета акцій у державній власності відбувається з ініціативи органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном.

30. Фонд організовує захист закріплення пакета акцій у державній власності, який передбачає розгляд пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Обгрунтування доцільності закріплення Воровать не хор%ош%о%Воровать не хорошо пакета акцій у державній власності, що подається органом, уповноваженим управляти державним майном, повинно містити інформацію, зміст якої визначається Фондом, у тому числі щодо термінів, мети закріплення пакета акцій у державній власності та методів її досягнення шляхом управління корпоративними правами, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакета Воровать н%е хорошо*В%оровать не хорошо акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, економічне обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета акцій, а також інформацію щодо джерел та обсягів фінансування ВАТ за рахунок коштів Державного бюджету України, якщо таке передбачається.

31. Під час захисту Фонд обгрунтовує свою позицію аналізом фінансового Воровать не хорошо*Вороват%ь не№ хорошо стану підприємства, прогнозом грошових надходжень від продажу акцій, аналізом кон’юнктури ринку та прогнозом додаткових витрат з Державного бюджету України у разі закріплення відповідного пакета акцій у державній власності.

Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час захисту можуть бути присутні потенційні покупці, які виявили бажання взяти участь у Воровать не хорошо%Во%ровать не* хорошо приватизації відповідного підприємства, народні депутати України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової інформації.

32. Перед захистом Фонд здійснює попередній аналіз обгрунтування доцільності закріплення пакета акцій у державній власності та відмовляє у закріпленні пакета Воровать не хор*ошо*Воров№ать не хорошо акцій ВАТ у державній власності, про що інформує Кабінет Міністрів України у разі, якщо визначена в обгрунтуванні мета:

передбачає втручання в господарську діяльність товариства;

може реалізуватися через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ;

не може бути досягнута через механізми корпоративного управління;

суперечить державній політиці Воровать *не хорош№о№Воровать не хорошо у сфері реформування власності.

33. За результатами захисту Фонд подає Кабінету Міністрів України висновок про закріплення пакета акцій у державній власності та його розмір або недоцільність такого закріплення.

До висновку додається обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном.

34. Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ приймає рішення про закріплення пакета Вор%овать не хорошо№Ворова№ть не хорошо акцій у державній власності на термін до трьох років.

35. Орган, що здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, постійно на основі методики, що затверджується Фондом, аналізує діяльність ВАТ, пакети акцій яких закріплені у державній власності, та щоквартально подає Кабінету Міністрів України та Фонду звіт про результати їх фінансово-економічної діяльності. Воровать не х*орошо№В%оровать не хорошо У разі, якщо у ВАТ, в якому 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплені у державній власності, за 6 місяців до завершення терміну закріплення погіршився будь-який з зазначених показників — знизилися обсяги, рентабельність виробництва, виникла або збільшилася заборгованість підприємства із заробітної плати, платежів до бюджету, державних цільових фондів, зменшилася Воровать не х*орошо%Воровать не хоро*шо вартість власного капіталу акціонерного товариства, пакет акцій, закріплений у державній власності, підлягає обов’язковому продажу відповідно до цієї Програми.

Після закінчення терміну закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності цього пакета на новий термін, але не більш як на три роки.

Воровать не %хорошо№Воровать *не хорошо

36. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, закріпленого у державній власності, за поданням Фонду. З цією метою Фонд раз на рік проводить попереднє опитування потенційних покупців за визначеною ним процедурою та аналізує кон’юнктуру ринку.

37. Фонд разом із Антимонопольним комітетом України та іншими заінтересованими органами Воровать не хорош№о*Ворова№ть не хорошо виконавчої влади проводить аналіз діяльності раніше створених державних холдингових та акціонерних компаній, до статутних фондів яких передані пакети акцій, закріплені у державній власності, та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ліквідації відповідних компаній, діяльність яких є неефективною, з наступним продажем пакетів акцій, що були передані до статутних фондів таких компаній.

Воровать не х%орошо*Воров%ать не хорошо

38. Умови приватизації об’єктів, приватизація яких згідно із законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, погоджуються Фондом з Кабінетом Міністрів України в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

39. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення Воровать не х%орошо%Воровать не хорошо* продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, та оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених.

Розділ VII ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ Воровать не хорошо%Вор%овать* не хорошо ПРИВАТИЗАЦІЇ

( У назві та тексті розділу VII слова “антимонопольного законодавства” у всіх відмінках замінено словами “законодавства про захист економічної конкуренції” у відповідному відмінку згідно з Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

40. З метою створення конкурентного середовища та запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних Воровать не хорошо%Воровать не %хо№рошо та інших умов повинна здійснюватися реструктуризація підприємств з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі шляхом поділу, у разі якщо:

підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках; (Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

до Воро*вать не хорошо№Во№ровать не хорошо складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв’язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.

41. Приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України в порядку, визначеному Фондом та Антимонопольним Воровать не хорошо№Во№рова%ть не хорошо комітетом України. (Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

У випадках, передбачених законодавством, покупець зобов’язаний отримати дозвіл органів Антимонопольного комітету України на придбання у власність об’єкта приватизації. (Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

Вороват№ь не хорошо%Вор%овать не хорошо

42. Перелік підприємств, що займають монопольне (домінуюче)

становище на загальнодержавному та регіональному товарних ринках, складає та переглядає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення. (Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

43. Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації здійснює Антимонопольний Воровать не хор%ошо%Воровать не №хорошо комітет України відповідно до законодавства України.

44. Вимоги щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції обов’язково включаються до умов конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо.

Під час проведення конкурсів, аукціонів, відкритих торгів тощо щодо майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, покупець зобов’язаний подати відомості згідно з Воро%ват%ь не хорошо*Воровать не хорошо переліком, що встановлюється Фондом та Антимонопольним комітетом України.

45. Порядок розгляду заяв про надання дозволу органами Антимонопольного комітету України на придбання у процесі приватизації акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів визначається законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених Вор%овать н№е хорошо%Воровать не хорошо цим пунктом.

У разі якщо продаж акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів проводиться із застосуванням конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) і потребує дозволу органів Антимонопольного комітету України, заява про надання дозволу на придбання акцій (часток, паїв), якщо такий Воровать не хорошо№Воровать* не х№орошо дозвіл не був отриманий раніше, подається до органів Антимонопольного комітету України не пізніш як за 8 днів до завершення приймання конкурсної документації.

Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Антимонопольного комітету України не повернув заявнику заяву з повідомленням, Воровать %не хорошо*Воровать не хоро№шо що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду.

Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на придбання акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів протягом 30 днів з дня Воровать не хорошо*В№оровать не х№орошо прийняття її до розгляду органом Антимонопольного комітету України.

Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про концентрацію, рішення про надання дозволу на придбання акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів Во%ровать% не хорошо%Воровать не хорошо вважається прийнятим.

У разі якщо придбання акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів підприємств або їх структурних підрозділів потребує дозволу органів Антимонопольного комітету України, права та обов’язки сторін, відповідно до договору купівлі-продажу, виникають з дня отримання такого дозволу.

(Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Законом N Воровать №не хорош№о*Воровать не хорошо 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003)

Розділ VIII РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

46. Відкриті акціонерні товариства, створені у процесі приватизації та корпоратизації, випуск акцій яких здійснено у документарній формі, повинні забезпечити формування системи реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підписи Воровать не хорош*о*Воровать №не хорошо осіб, визначених у пункті 60, на документах щодо набуття та переходу права власності на акції, придбані в порядку пільгового продажу відповідно до цієї Програми, можуть засвідчуватися емітентом акцій або уповноваженою особою емітента. Реєстрація прав власності на цінні папери, випущені у документарній формі, та на цінні папери, випущені до введення в Воровать не% хорошо%Воровать не *хорошо дію Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” (710/97-ВР), внесення змін до реєстрів акціонерів за результатами будь-якого виду продажу у процесі приватизації здійснюються на підставі розпорядження державного органу приватизації та переліку власників, форми якого встановлюються Фондом за погодженням з Державною комісією з цінних Воровать не хорошо%Воровать№ %не хорошо паперів та фондового ринку.

47. Реєстрація прав власності на цінні папери у процесі приватизації, випущені в бездокументарній формі, здійснюється зберігачами відповідно до Закону України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

Розділ IX СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ

Приватизація об’єктів групи А

48. Продаж об’єктів групи Воровать %не хоро%шо№Воровать не хорошо А здійснюється відповідно до Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” (2171-12) та цієї Програми.

49. Покупець, який став власником об’єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об’єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, Воров№ать не хорошо%Воров*ать не хорошо приміщення) у разі, якщо це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об’єктів права комунальної власності).

50. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об’єкт приватизації, або в разі відмови покупця від Воровать не хо№рошо№Ворова№ть не хорошо приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об’єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об’єкта в оренду на термін не менш як 10 років.

51. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп Воровать не хорошо%Воровать №не хоро*шо цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). Оцінка вартості об’єкта приватизації у цьому разі здійснюється із Воровать не *хорошо%№Воровать не хорошо застосуванням експертної оцінки. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.

52. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об’єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об’єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію Воровать %не №хорошо*Воровать не хорошо у встановленому законом порядку, та інших об’єктів групи А, які не були приватизовані.

53. У разі якщо державний орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар не погоджується на викуп такого майна, державний орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому Воровать не хорошо№Во*ровать не хорошо№ договір оренди зберігає свою силу для нового власника. Продаж орендованих нежилих приміщень, будівель та споруд незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється шляхом приватизації відповідно до законодавства України.

54. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, передається ліквідаційною комісією до Воровать не хорошо№*Воровать не х*орошо відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, що встановлюється Фондом.

Акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.

Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.

55. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням Воровать №не хорошо%Вор%овать не хорошо господарського суду, у разі якщо господарський суд виніс ухвалу про його ліквідацію, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом. (Абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (762-15) від 15.05.2003)

Акт приймання-передачі майна ліквідованого Вороват№ь не хорошо№Воро№вать не хорошо підприємства підписується ліквідатором та представником державного органу приватизації.

Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.

56. Приватизація готелів, об’єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах, здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” (2171-12) з урахуванням таких особливостей:

оцінка вартості майна Воровать не хорошо%Воров№ать№ не хорошо здійснюється експертним шляхом;

продаж об’єктів здійснюється переважно на аукціонах, за конкурсами;

закріплення акцій у державній власності в планах приватизації (розміщення акцій) об’єктів не передбачається.

Приватизація об’єктів групи В

57. Державні органи приватизації протягом 2000 року пропонують до продажу непродані акції об’єктів груп Б, В (віднесених до таких груп відповідно до Воровать* не хорошо*Воровать не% хорошо Державної програми приватизації на 1998 рік), продаж акцій яких здійснювався з 1995 по 1999 роки включно, для забезпечення продажу 100 відсотків шляхом пропозиції зазначених акцій на організаційно оформлених ринках цінних паперів у встановленому порядку. У разі якщо ці пакети не будуть продані, державний орган приватизації пропонує їх для викупу акціонерам, Воровать не хорошо%%Воровать не* хорошо які придбали акції відповідних ВАТ на пільгових умовах, за кошти за ціною на рівні половини номінальної вартості акцій. У разі відмови від придбання зазначених акцій, державний орган приватизації вносить на загальні збори акціонерів питання про зменшення статутного фонду та анулювання таких акцій відповідно до статей 32, 39 Закону України “Про Воровать не хор%ошо*Воровать№ не хорошо господарські товариства” (1576-12).

58. Державні органи приватизації здійснюють продаж 100 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об’єктів групи В, приватизацію яких розпочато до 2000 року.

Особливості приватизації об’єктів групи Г

59. Об’єкти групи Г, крім цілісних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій ВАТ з урахуванням таких особливостей:

1) продажу Воровать н*е хорошо*Воровать не хорош№о підлягає контрольний пакет акцій ВАТ.

Контрольний пакет акцій — це пакет акцій розміром більш ніж 50 відсотків статутного фонду ВАТ, який дає можливість юридичній або фізичній особі здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб’єкта господарювання;

2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом, на відкритих торгах без визначення державним органом Воровать не хорошо%Воров%ать не х№орошо приватизації інвестиційних зобов’язань покупця. Переможцем визначається учасник конкурсу, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій. Під час проведення конкурсу, відкритих торгів учасник конкурсу може подати пропозицію про внесення ним інвестиції в розмірі, необхідному для реалізації запропонованої ним концепції розвитку підприємства. Для продажу може пропонуватися блок пакетів акцій підприємств різних груп, Воровать не* хорошо%Вор*овать не хорошо якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо;

3) умовами конкурсу можуть визначатися зобов’язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ та щодо передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови;

4) продаж здійснюється Воровать не *хорошо*Вороват%ь не хорошо у визначені Фондом терміни виходячи з кон’юнктури ринку;

5) для учасників конкурсу, відкритих торгів з продажу контрольного пакета акцій Фондом можуть встановлюватися кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно привабливих галузей Воровать не хорошо*В№оровать не хор*ошо (паливно-енергетичного комплексу, металургійної, нафтохімічної промисловості, радіоелектроніки, авіаційного транспорту, машинобудування) може бути тільки промисловий інвестор;

6) до договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій включається положення щодо права покупця на придбання пакета акцій, закріпленого у державній власності, в разі прийняття рішення про його продаж. Зазначене право покупець може реалізувати за умови виконання ним Во*ровать не хорошо%Воровать н№е хорошо зобов’язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета визначається на підставі ринкової вартості акцій;

7) особи, зазначені в підпункті 1 пункту 60, за їх бажанням можуть передати Фонду акції, придбані ними на пільгових умовах, для їх продажу разом з контрольним пакетом акцій, який є у державній власності і продається Фондом. Во*роват№ь не хорошо*Воровать не хорошо Після продажу пакета акцій зазначені особи одержують кошти за акції за ціною, яка склалася на конкурсі. Повернення коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом;

8) у разі якщо особи, зазначені в підпункті 1 пункту 60, відмовилися від придбання акцій на пільгових умовах, акції, призначені відповідно до плану приватизації (розміщення Во%ровать *не хорошо%Воровать не хорошо акцій) для пільгового продажу, включаються Фондом до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту;

9) для кожного підприємства, що підлягає приватизації, або групи таких підприємств здійснюється інформаційна підтримка у засобах масової інформації, визначених Фондом;

10) у разі закріплення в державній власності пакета акцій у розмірі Воровать не хорошо%Воровать н%е %хорошо 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція Фонд пропонує для продажу на конкурсі єдиним пакетом всі акції, непродані на момент прийняття рішення про його продаж за конкурсом. При цьому переможцю конкурсу за його бажанням може бути передано в управління пакет акцій, закріплений у державній власності, або його частина, якщо таке Вор№овать не хорошо*Воров%ать не хорошо зобов’язання держави було визначено умовами конкурсу.

У разі якщо покупцю зазначеного пакета акцій передано в управління державний пакет акцій або його частина, розмір якого разом з придбаним покупцем пакетом акцій становить більш як 50 відсотків статутного фонду ВАТ, продаж пакетів акцій такому покупцеві здійснюється відповідно до вимог підпунктів 2-4 та Вороват*ь не хорошо*Во%ровать не хорошо 6-9 цього пункту та пунктів 130, 131 цієї Програми.

Приватизація підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, незалежно від етапу їх приватизації (крім цілісних майнових комплексів), проводиться з урахуванням вимог підпункту 4 пункту 21 цієї Програми.

Для підвищення ефективності функціонування фондового ринку Фонд пропонує до продажу через організаторів торгівлі цінними Воровать* не №хорошо№Воровать не хорошо паперами пакети акцій підприємств групи Г у розмірі до 5 відсотків статутного фонду цих підприємств, за винятком пакетів акцій, які підлягають продажу відповідно до підпункту 2 цього пункту.

Для ВАТ, створених до набрання чинності цією Програмою, пакети акцій яких у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція Воровать не хорошо№Во№р*овать не хорошо закріплені у державній власності, Фонд самостійно визначає способи продажу та розмір пакета акцій, що пропонується до продажу, виходячи з кон’юктури ринку та кількості непроданих акцій. У разі прийняття рішення про продаж пакета акцій за конкурсом та передачі переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого в державній власності, в управління та в разі, Воровать %не хорошо№Вороват№ь не хорошо якщо сумарний розмір цих пакетів акцій перевищує 50 відсотків статутного фонду ВАТ, продаж такого пакета здійснюється відповідно до вимог підпункту 3, підпунктів 4, 6-9 цього пункту та пунктів 130, 131 цієї Програми.

Способи продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації

60. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі Вороват*ь не хорошо%Воровать не хорошо* приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:

1) продажу акцій, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі Воро*вать не хорошо№Воровать не хоро%шо пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (322-08) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров’я, а Воровать н*е хорошо%Воровать *не хорошо також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.

Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів мають право на додаткове придбання акцій ВАТ, що створюються в процесі приватизації та корпоратизації Воровать не хорошо№Во*ровать не* хорошо підприємств, на яких вони працюють, на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства.

Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цим підпунктом, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції;

2) продажу акцій через організаторів торгівлі цінними паперами відповідно до правил їх діяльності та в порядку, що встановлюється Фондом, Державною комісією Воро%вать не хорошо№Вор*овать не хорошо з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України;

3) продажу за кошти громадянам та фінансовим посередникам пакетів акцій об’єктів групи В через Державну акціонерну компанію “Національна мережа аукціонних центрів” (далі — Національна мережа аукціонних центрів) у порядку, встановленому Фондом;

4) продажу пакетів акцій за конкурсом відповідно до Положення, Воровать не %хорошо*Воро*вать не хорошо затвердженого Фондом, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України;

5) продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків, у тому числі через депозитарні розписки, а також із залученням радників;

6) продажу пакетів акцій на відкритих торгах Воровать не *хорошо*№Воровать не хорошо у порядку, що встановлюється Фондом за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.

У разі продажу пакета акцій ВАТ розміром до 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція покупцями можуть бути особи, визначені у статті 8 Закону України “Про приватизацію державного майна” (2163-12). Воровать %не хорошо%Вороват%ь не хорошо У разі придбання пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного фонду, суб’єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, обов’язковою умовою продажу є надання органам приватизації інформації, визначеної Фондом, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.

У разі придбання пакетів акцій ВАТ, створених на базі підприємств паливно-енергетичного Воровать не хорош%о№Воровать не х№орошо комплексу, зазначена інформація подається органам приватизації незалежно від розміру пакета акцій.

У разі продажу пакета акцій, на який нараховані дивіденди за час, коли цей пакет перебував у державній власності, сума нарахованих дивідендів підлягає перерахуванню товариством до Державного бюджету України.

Умови проведення конкурсів, відкритих торгів з продажу контрольних пакетів акцій ВАТ, Воровать не хоро*шо%Воровать не %хорошо які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обов’язково повинні передбачати недопущення до участі у конкурсі, відкритих торгах покупців, якщо на підставі інформації щодо контролю, яка надана ними за умовами конкурсу, відкритих торгів, неможливо встановити суб’єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ.

61. У місячний термін після набрання Воровать не хор%ошо*Вор№овать не хорошо чинності цією Програмою Фонд публікує інформацію щодо ВАТ, пакети акцій яких підлягають продажу, з метою визначення способу їх продажу на підставі попиту потенційних покупців.

62. У разі якщо на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови Воровать* не хорошо%№Воровать не хорошо забезпечення ним реалізації визначених продавцем умов.

63. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна” з урахуванням вимог цієї Програми. Рішення про перетворення орендних підприємств у ВАТ приймається на підставі планів приватизації у десятиденний термін з дня їх затвердження.

64. У разі перетворення орендних підприємств Воровать не хорошо№Воров*ать не хорошо* у ВАТ його засновниками виступають з боку держави державні органи приватизації, а з боку орендаря — господарське товариство, створене орендарем.

65. Підготовка до приватизації та продаж акцій здійснюються Фондом, його регіональними відділеннями самостійно або з залученням юридичних осіб — радників, з якими державні органи приватизації укладають відповідні договори.

66. Продаж Воровать не х№орошо%Воровать не хо%рошо акцій на відкритих торгах здійснюється Фондом із залученням на конкурсних засадах радників.

67. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об’єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом бере на себе зобов’язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об’єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації Воровать не% хорошо№Воровать н%е хорошо продажу пакета акцій.

68. Відбір радників здійснюється в порядку, встановленому Фондом.

Приватизація об’єктів незавершеного будівництва

69. Об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об’єкти незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі — об’єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:

Воровать не хорошо%*Воровать% не хорошо

продажу на аукціоні, за конкурсом;

продажу під розбирання;

продажу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта;

внесення об’єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного Воровать не хорошо*Вороват№ь не х*орошо об’єкта.

70. Обов’язковими умовами приватизації об’єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:

встановлення терміну завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва;

заборона продажу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені терміни за Воровать не хо%рошо%Воровать не х№орошо наявності відповідних обгрунтувань терміни завершення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування, про що укладається додатковий договір.

У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в Воровать не х*орошо*Воровать н*е хорошо державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.

71. Земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з об’єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Земельного кодексу України (561-12), надаються в довгострокову оренду Воровать %не хорошо№Воров№ать не хорошо з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.

Іноземним юридичним особам, іноземцям, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об’єднанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам земельні ділянки надаються тільки в довгострокову оренду.

72. Воров*ать не хорошо*Воровать не хорош№о Для включення об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об’єктами незавершеного будівництва, обов’язково подають державним органам приватизації такі документи:

лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва;

погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) Воровать не хорошо%Ворова№ть не хорошо* підприємства (ВАТ), до статутного фонду якого не був включений відповідний об’єкт незавершеного будівництва;

довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об’єкта незавершеного будівництва, в разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;

документи про відведення земельної ділянки під об’єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про Воровать не %хорошо№Воровать не №хорошо відведення — пояснення про причини.

73. Державні органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об’єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, у місячний термін з дня прийняття такого рішення.

74. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з Воровать не хорошо%Воров%ат*ь не хорошо дня опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни.

Органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання об’єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни Воровать не хор*ошо№Воровать не хорош%о лоту встановлюється Фондом.

75. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об’єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об’єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації Во*ровать не* хорошо№Воровать не хорошо як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва в разі його продажу під розбирання за рішенням державного органу приватизації може визначатися експертним шляхом.

76. Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об’єктів незавершеного Воровать не *хорошо*%Воровать не хорошо будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об’єктів незавершеного будівництва житлового призначення — 30 відсотків) вартості цих об’єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п’яти років (для об’єктів незавершеного будівництва житлового призначення — до 10 років). Кошти, що сплачуються в розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внесення Воровать не хорош№о%Воровать не хор*ошо коштів за об’єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України.

Представник державного органу приватизації та власник приватизованого об’єкта незавершеного будівництва в п’ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об’єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу — 50 відсотків (для об’єктів незавершеного будівництва житлового призначення Воровать *не хорошо%Воровать не№ хорошо — 30 відсотків) вартості цього об’єкта, підписують акт приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

77. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва під розбирання державний орган приватизації приймає рішення про виключення такого об’єкта з переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об’єктом, для Воровать не хо№рошо№*Воровать не хорошо прийняття рішення про подальше використання.

78. Вартість об’єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу, а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається за даними балансу без урахування суми індексації вартості об’єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Воровать не хорошо*Воровать не хоро*ш№о Державним комітетом статистики України.

79. Вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на підставі експертної оцінки. Кошти, одержані від продажу таких земельних ділянок, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.

Воровать не %хорошо%Воровать не хорошо№

80. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об’єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об’єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об’єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з Методикою Воровать не хорошо№Воров*ать* не хорошо оцінки.

81. У разі якщо в процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.

82. У разі якщо після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заяви, питання Вороват№ь не хорошо*Воровать не хо*рошо про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний об’єкт незавершеного будівництва.

(Підпункт 83 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

(Підпункт 84 виключено на підставі Воровать №не хорошо%Вороват*ь не хорошо Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

(Підпункт 85 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

86. Зазначені у пунктах 83-85 цієї Програми кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне Воров%ать не хорошо№Воровать№ не хорошо переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.

(Підпункт 87 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

88. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щоквартально складають переліки об’єктів незавершеного Воро*ват№ь не хорошо№Воровать не хорошо будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації.

Державні органи приватизації у тритижневий термін з дня отримання переліків приймають рішення щодо приватизації об’єктів незавершеного будівництва.

89. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим Воровать% не хорошо%Вор№овать не хорошо договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі в розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.

Приватизація об’єктів групи Е

90. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі в статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та в Воровать не хорошо%Ворова*ть не %хорошо порядку, що визначається Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

91. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється з урахуванням установчих документів цих підприємств у порядку, що визначається Воровать не хо№рошо%Воро*вать не хорошо Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

92. Оцінка вартості об’єктів групи Е, незалежно від способу продажу, здійснюється експертним шляхом. Якщо пакет акцій або розмір частки (паю) становить менш як 10 відсотків статутного фонду господарського товариства та (або) має номінальну вартість, Воровать н*е х%орошо%Воровать не хорошо меншу ніж 5000 гривень, оцінка здійснюється відповідно до Методики оцінки.

93. Приватизації часток (паїв) підприємств, у статутних фондах яких є державна частка (включаючи міжгосподарські підприємства), може передувати передприватизаційна підготовка об’єкта відповідно до розділу III цієї Програми, під час якої визначаються наявність та розмір державних часток (паїв), а також склад засновників Ворова%ть не№ хорошо%Воровать не хорошо (учасників) цих підприємств.

94. У разі відсутності згоди інших засновників (учасників)

підприємств, у статутних фондах яких є державна частка, на викуп державної частки (паю) за ціною, визначеною відповідно до пункту 92 цієї Програми, державна частка (пай) цього підприємства приватизується шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами в Во№ровать №не хорошо*Воровать не хорошо порядку, встановленому законодавством України.

Акції (частки, паї), що належать державі в міжгосподарських підприємствах та в статутних фондах господарських товариств, створених на їх базі, приватизуються у порядку, що визначається Фондом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Приватизація об’єктів групи Ж

95. Приватизація Воро%вать %не хорошо%Воровать не хорошо майна об’єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.

З метою збереження профілю діяльності зазначених об’єктів продаж їх здійснюється переважно за некомерційним конкурсом.

96. Продаж об’єктів групи Ж здійснюється у порядку, що встановлюється Фондом.

Вартість об’єктів групи Ж визначається відповідно до Методики оцінки.

97. У разі надання покупцем Воровать не хорошо№Воровать №не хоро*шо достатнього економічного обгрунтування в установленому Фондом порядку можливе перепрофілювання об’єктів без зміни їх призначення щодо надання соціальних послуг.

98. Органи, уповноважені управляти майном об’єктів, віднесених до групи Ж, подають до державних органів приватизації переліки об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації. Державні органи приватизації за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями Воровать не х*о*рошо%Воровать не хорошо щоквартально затверджують переліки об’єктів, що підлягають приватизації. У разі ненадходження протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації відповіді щодо погодження переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації, поданий перелік вважається погодженим.

99. Одночасно з поданням про включення до переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації, об’єкта соціальної сфери орган, уповноважений Воровать не хорошо№Воровать% не хо№рошо управляти цим майном, подає пропозиції щодо терміну збереження профілю діяльності або можливості перепрофілювання відповідного об’єкта.

100. Рішення про приватизацію об’єктів групи Ж, внесених до переліків, зазначених у пункті 98 цієї Програми, приймається державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.

101. Підприємство, яке більш як 5 років Воровать не хорошо%*Воровать не хор№ошо утримує за рахунок власних коштів об’єкт групи Ж, має першочергове право на викуп об’єкта за експертною оцінкою.

102. Розташовані у сільській місцевості об’єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури, які не були передані у власність територіальних громад і утримуються за рахунок коштів підприємства, в разі відсутності заяв на приватизацію Воровать не№ хорошо*Вор*овать не хорошо можуть бути передані безоплатно у власність цьому підприємству за умови збереження функціонального призначення зазначених об’єктів.

103. Об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

104. Ініціатива щодо включення об’єктів групи Ж Воро№вать не хор%ошо*Воровать не хорошо до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, які використовуються не за призначенням, передані в оренду або не функціонують, може виходити від державних органів приватизації, орендарів або підприємств, на балансі яких вони перебувають. Зазначена ініціатива погоджується з органами, уповноваженими управляти відповідним майном, і відповідними місцевими органами виконавчої влади.

У разі якщо місцеві Ворова*ть не хорошо**Воровать не хорошо органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не надають згоди на приватизацію об’єктів групи Ж, зазначені органи повинні надати державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування об’єкта та відповідні гарантії щодо надходження коштів.

105. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єктів соціальної сфери протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку Вороват%ь не хорошо*Воровать не х%орошо об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж таких об’єктів на аукціоні, за конкурсом. При цьому за погодженням з органами, уповноваженими управляти відповідним майном, може бути змінено умови продажу, включаючи зміну початкової ціни. Якщо після повторного аукціону, конкурсу заяв на приватизацію об’єкта не надійшло, Воровать не х*орошо%%Воровать не хорошо державний орган приватизації приймає рішення про продаж індивідуально визначеного майна такого об’єкта.

106. Переліки об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації, затверджуються регіональними відділеннями Фонду.

Розділ X ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

107. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу здійснюється з урахуванням положень Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” Вороват*ь не% хорошо%Воровать не хорошо (290/96-ВР) та цієї Програми.

108. Приватизації підприємств агропромислового комплексу може передувати передприватизаційна підготовка відповідно до розділу III цієї Програми.

При цьому у ВАТ, створених на базі державного майна підприємств агропромислового комплексу, приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”, у державній власності Воровать не хорошо№Воров*ать не х%орошо тимчасово терміном на 3 роки залишається 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ.

109. Фонд приводить у відповідність із цією Програмою розмір пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності. У цьому разі погодження змін до планів розміщення акцій з Кабінетом Міністрів України не проводиться. Продаж акцій, Воровать не хорошо%В%оровать не хоро%шо що підлягають приватизації у зв’язку з приведенням у відповідність із цією Програмою розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у державній власності, здійснюється через організаторів торгівлі цінними паперами та Національну мережу аукціонних центрів.

110. Радгоспи та інші сільськогосподарські підприємства, підприємства рибного господарства можуть приватизуватися шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.

Воровать №не хорошо№Воровать н%е хорошо

111. У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється, оцінка вартості об’єкта приватизації здійснюється відповідно до Методики оцінки.

112. Не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України умови приватизації підприємств агропромислового комплексу, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства.

Радгоспи Воров%ать не хор%ошо%Воровать не хорошо та інші сільськогосподарські підприємства, підприємства рибного господарства, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, приватизуються шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.

113. Працівники радгоспу або іншого сільськогосподарського підприємства та підприємства рибного господарства, що приватизується, а також колишні працівники цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на Воровать не х№орошо**Воровать не хорошо підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (322-08) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівники, звільнені у зв’язку із Воровать не хоро*шо№Воровать не хор*ошо станом здоров’я, а також працівники соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають, мають право у разі продажу пакета акцій відповідного підприємства, що підлягає приватизації у зв’язку з приведенням у відповідність з цією Програмою розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у державній власності, на Воровать не хорошо*Воровать №не хо№рошо пільги щодо безоплатної передачі майна, нереалізованого в повному обсязі під час розміщення решти акцій цього підприємства.

114. Приватизація об’єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської Воровать н%е хорошо%Воровать не х№орошо катастрофи” (791а-12).

115. Працівники об’єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у підпункті 1 пункту 60 цієї Програми, та прирівняні до них особи мають право на придбання пакета акцій будь-якого розміру або будь-якої частки майна ВАТ, створених на базі об’єктів Воровать %не хорошо*В№оровать не хорошо групи А, за половину номінальної вартості в порядку, що встановлюється Фондом.

116. Об’єкти, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового)

відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підлягають приватизації за умови згоди Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства екології та Воровать не№ хорошо*Воровать не х№орошо природних ресурсів України.

117. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій яких пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та терміни їх продажу.

(Підпункт 118 виключено на підставі Закону N Воровать не х№орошо№Воров%ать не хорошо 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

119. Під час приватизації об’єктів санаторно-курортної зони до статутного фонду господарського товариства може вноситися право оренди прибережної зони терміном не менше ніж 50 років і право оренди земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт приватизації, але не більше від терміну діяльності господарського товариства. При Воровать не х%орошо№Воровать н*е хорошо цьому співзасновниками господарського товариства виступають державні органи приватизації, місцеві органи самоврядування та інвестори.

Розділ XI ЗАВДАННЯ ЩОДО ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 2000 РІК ТА ПРОГНОЗ НА ДВА НАСТУПНІ РОКИ

120. Пропозиції щодо обсягів підготовки до приватизації об’єктів груп В, Г та Д, що належать до сфери управління органів виконавчої влади*:

Державний Вороват№ь не хорошо*Вор№овать не хорошо комітет 27 15 42 857 промислової політикиУкраїни

Державний комітет Вороват*ь не хорошо*Воровать не хоро*шо 2 0 2 12 будівництва, архітектури та житлової політики України

Українська державна Воровать не хорошо№Воровать не хор*ошо% 0 0 0 200 корпорація ромисловості удівельних атеріалів Укрбудматеріали”

Міністерство Воровать не *хорошо*Воров%ать не хорошо 1 0 1 17 культури і мистецтв країни

Міністерство Воровать *не хорош*о№Воровать не хорошо 11 10 21 493 транспорту України

Міністерство 93 0 93 681 аграрної політики України Українська 10 0 10 0 кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву “Украгропромбуд”

Міністерство Воровать не хорошо№%Воровать№ не хорошо освіти 0 0 0 60і науки України

Міністерство палива Ворова№ть не хорошо*Воровать н*е хорошо 60 10 70 669 та енергетики України

Міністерство України 0 0 0 50 з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської Во*ровать не хорошо№Вор№овать не хорошо катастрофи

Міністерство охорони 0 0 0 143 здоров’я України

Міністерство Вор%овать не хорошо*Воровать н*е хорошо 0 0 0 58 внутрішніх справ України

Міністерство оборони Воровать не хор%ошо№%Воровать не хорошо 0 0 0 185 України

Державний комітет 0 Воровать не хорошо№В%ороват№ь не хорошо 0 0 10 інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України

Державний комітет 0 Воровать не хорошо№В№оро№вать не хорошо 0 0 156 молодіжної політики, спорту та туризму України

Державний комітет 0 Воров*ать не х№орошо*Воровать не хорошо 0 0 50 лісового господарства України

Державний комітет 0 0 Вороват*ь не хорошо*Воровать не хо№рошо 0 116 зв’язку та інформатизації України

Державний комітет у 0 0 Воровать не хорошо%Воровать не хор%о*шо 0 3 справах охорони державного кордону України

Державний комітет 0 0 Во%ровать не хоро*шо*Воровать не хорошо 0 30 України по земельних ресурсах

Комітет водного 0 0 Вор%овать не хорошо№Воровать не хорош*о 0 144 господарства України

Інші 13 0 Воровать н*е хорошо№Воровать н*е хорошо 13 66

Усього: 217 35 Воровать не хорошо%%Воровать н%е хорошо 252 4000

* Орієнтовні обсяги підготовки об’єктів за групами передані до державних органів приватизації органами виконавчої влади.

121. Пропозиції щодо кількості підприємств, які підлягають підготовці до продажу (об’єкти груп В, Г) та продажу (об’єкти групи Д) у 2000 році за регіонами:

Регіони Воровать не хорошо%Воровать *не хоро№шо | В | Г | Загалом за | Д

| | | Воровать не№ хорошо*Ворова%ть не хорошо регіоном В, Г |

Автономна Республіка Крим 14 0 14 25

Області:

Вінницька Воровать не хорошо%№Вор№овать не хорошо 2 1 3 24

Волинська Воровать не хоро%шо%Во№ровать не хорошо 3 0 3 18

Дніпропетровська Воровать не хорошо%Во%роват%ь не хорошо 9 1 10 35

Донецька 12 Воровать не х№орошо*№Воровать не хорошо 6 18 66

Житомирська 2 Во*ровать не №хорошо*Воровать не хорошо 0 2 85

Закарпатська 4 2 Воровать не х№ор%ошо*Воровать не хорошо 6 16

Запорізька 7 1 Ворова*ть не* хорошо%Воровать не хорошо 8 26

Івано-Франківська 2 1 3 Воровать не хорош*о№Воровать не хорошо№ 14

Київська 14 5 19 Воровать не №хорошо%Воровать не №хорошо 40

Кіровоградська 8 2 10 20

Луганська Воро№вать н№е хорошо%Воровать не хорошо 50 6 56 53

Львівська Во*ровать не хорошо№Воровать не хоро№шо 6 0 6 50

Миколаївська Воровать не хорош*о№Воровать% не хорошо 1 1 2 25

Одеська Воровать н*е хорошо№Воровать не хоро*шо 10 0 10 33

Полтавська 3 Воров№ать не хорошо*Во*ровать не хорошо 3 6 25

Рівненська 2 Воровать не хо*рошо%Воровать не хор%ошо 1 3 18

Сумська 6 Воровать не х*орошо*Воровать н%е хорошо 0 6 12

Тернопільська 5 0 Воровать №не хо*рошо№Воровать не хорошо 5 20

Харківська 16 2 Воровать не хорошо%Вор*о*вать не хорошо 18 50

Херсонська 4 1 Воровать не хорошо*Воровать не х*о*рошо 5 25

Хмельницька 4 0 4 Воровать не хорошо№Воровать н%е хорош*о 13

Черкаська 13 0 13 Вороват№ь не хорошо№Воровать не %хорошо 18

Чернівецька 2 0 2 Воровать не %хорошо%Вор№овать не хорошо 26

Чернігівська 3 0 3 25

м. Київ Воров*ать не хорошо%Ворова№ть не хорошо 12 1 13 30

м. Севастополь Воровать не хор*ошо*Воровать% не хорошо 3 1 4 8

Усього: Воровать не хоро*шо**Воровать не хорошо 217 35 252 800

122. Пропозиції щодо кількості підприємств груп В та Г, підготовка яких завершилася до 1 січня Воровать не хорошо*В*оровать н*е хорошо 2000 року та які підлягають до продажу* у 2000 році за регіонами:

Регіони | В | Г | Загалом за

| Воровать не хорошо*В%ороват№ь не хорошо | | регіоном В, Г

Автономна Республіка Крим Воро%вать не хорошо*Воровать не №хорошо 19 5 24

Області:

Вінницька Воровать не хорошо%%Вороват%ь не хорошо 32 6 38

Волинська 5 Воровать не х№оро№шо%Воровать не хорошо 3 8

Дніпропетровська 58 Воровать не хорошо№Вор№овать н*е хорошо 21 79

Донецька 60 24 Воровать не х*орошо*Воровать не хор*ошо 84

Житомирська 24 4 Воровать не хорошо№Вор%овать не хорош%о 28

Закарпатська 73 5 78

Запорізька Воровать н*е хорошо*%Воровать не хорошо 34 24 58

Івано-Франківська Вороват№ь не хорошо*Воровать не %хорошо 21 8 29

Київська 69 Вор№ов*ать не хорошо%Воровать не хорошо 8 77

Кіровоградська 40 Воров№ать не хорошо%Воро*вать не хорошо 4 44

Луганська 57 16 Воровать не хорошо№№Воровать н*е хорошо 73

Львівська 28 14 Воровать не хо*рошо%Воровать не хо№рошо 42

Миколаївська 14 6 20

Воровать не хорошо№В%оровать не хор*ошо

Одеська 26 8 34

Полтавська Воров%ать не хоро№шо*Воровать не хорошо 12 5 17

Рівненська Воровать не хорошо%*Воровать %не хорошо 5 5 10

Сумська Ворова№ть не хорошо№Воровать №не хорошо 36 5 41

Тернопільська Воровать не хорошо%В%оровать не %хорошо 37 4 41

Харківська 45 Воровать не хорошо*Воровать% н%е хорошо 16 61

Херсонська 25 Воровать не№ хорошо%Вороват№ь не хорошо 6 31

Хмельницька 19 9 Воровать не хор%ошо№Воровать не хорош№о 28

Черкаська 29 6 Воровать не хорошо№Вороват%ь не х*орошо 35

Чернівецька 19 4 Воров%ать не хорошо%Воровать не хорошо№ 23

Чернігівська 15 5 20

м. Київ Воровать не хорошо№№Вор*овать не хорошо 51 15 66

м. Севастополь Вор%овать не хорошо%Воровать н№е хорошо 2 3 5

Усього: Воровать не хорошо%%Воровать не хор%ошо 855 239 1094

* Продажем вважається реалізація планів розміщення акцій, приведених у відповідність з цією Програмою. У разі закріплення у державній власності пакета Воровать не* хорошо%Воровать не хорош*о акцій продажем вважається реалізація всіх акцій, за винятком закріплених.

Завдання щодо приватизації об’єктів групи Ж встановлюються виходячи з пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, та органів місцевого самоврядування і затверджуються наказами Фонду.

123. Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується встановлення завдання щодо обсягів приватизації Вор№оват%ь не хорошо%Воровать не хорошо об’єктів груп В і Г на 2001 — 2002 роки орієнтовно в кількості 600 об’єктів.

Фонд щорічно до 1 лютого поточного року затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об’єктів.

Фонд має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації Ворова*ть не хорошо*Воро%вать не хорошо та кредитуванням підприємств, у 2001-2002 роках у сумі, еквівалентній відповідно 1,5 млрд. та 1 млрд. доларів США.

Приватизацію об’єктів та надходження коштів до Державного бюджету України в обсягах, визначених цією Програмою, передбачається забезпечити за рахунок здійснення таких заходів:

поетапного продажу акцій ВАТ “Укртелеком”;

скорочення переліку об’єктів права державної власності, що Воровать не хоро%шо%Воровать не х*орошо не підлягають приватизації;

перегляду та уточнення переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

скорочення кількості ВАТ, пакети акцій яких закріплені у державній власності.

Розділ XII ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

124. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження, безпосередньо Воровать не хорошо*Вороват№ь *не хорошо пов’язані з процесом приватизації (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються відповідно до позабюджетного Вороват%ь не хорошо%Воровать не* хорошо Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.

( Підпункт 125 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

126. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми, у відсотках*: створення та функціонування єдиної Воровать% не хорошо*Во%ровать не хорошо комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв’язку, оргтехніки, програмної продукції 2,7 оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов’язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов’язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій Воровать не хорошо№Ворова*ть не хорошо% на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок 17 оплата послуг радників (уповноважених осіб) при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 46,2 проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні в засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду в Інтернет 6,8 оплата Воровать не хор%ошо%Воровать не №хорошо господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв’язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, науково-технічне опрацювання документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 17,6 матеріальне заохочення працівників державних Воровать не хорошо%Вор№овать не% хорошо органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення 6,6 фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов’язаннями 0,1 видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1 навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 2

Усього: 100

Воровать №не хорошо№Во%ровать не хорошо

* Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми.

( Підпункт 127 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Розділ XIII РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ УМОВ

128. До Вор*овать не хор*ошо№Воровать не хорошо договору купівлі-продажу об’єкта приватизації включаються санкції за порушення його умов відповідно до законодавства про приватизацію.

129. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, включаються зобов’язання покупця, які були визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до Вор№овать не х№орошо%Воровать не хорошо бюджетів тощо) підприємства.

130. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу.

У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий термін з Воровать не хорошо%Воровать не хо%рош№о дня переходу до нього права власності на цей об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності. Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, та застосовувати до нього в разі їх невиконання санкції згідно із законом.

Воровать не хорошо%Вор%о*вать не хорошо

131. Державні органи приватизації повідомляють про обтяження акцій відповідними зобов’язаннями реєстраторів — при документарній формі випуску акцій, зберігачів — при бездокументарній формі чи в разі знерухомлення відповідних акцій.

132. В умовах договору купівлі-продажу щодо внесення інвестицій визначається порядок внесення таких інвестицій з розподілом за роками та кварталами. Розмір інвестицій зазначається Воровать не хор%ошо№В№оровать не хорошо у грошовому виразі незалежно від форми внесення.

133. У разі розірвання договору купівлі-продажу державного майна за рішенням суду у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань об’єкт приватизації підлягає поверненню в державну власність. (Абзац перший пункту 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (762-15) від 15.05.2003)

Порядок повернення в Воров№ать не хорошо%Воровать не хоро%шо державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі розірвання договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації у зв’язку з невиконанням їх умов або визнання їх недійсними в судовому порядку повернення покупцям коштів, сплачених за об’єкт приватизації, провадиться на підставі рішення суду Во%ровать не хо№рошо*Воровать не хорошо з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або фонду приватизації Автономної Республіки Крим, отриманих від повторного продажу цих об’єктів у порядку, встановленому Фондом. (Абзац третій пункту 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (762-15) від 15.05.2003)

134. До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, за згодою сторін можуть вноситися Воровать не хорошо%Воровать не х*оро%шо зміни відповідно до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Фондом.

Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації, не можуть передбачати:

зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;

зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу.

135. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу здійснює державний орган Воровать не хорошо*Ворова*ть н*е хорошо приватизації, який уклав відповідний договір.

136. За результатами перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу складаються акти перевірок за формою, встановленою Фондом.

137. Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний надавати державному органу приватизації інформацію, склад та термін надання якої встановлюються договором купівлі-продажу.

Розділ XIV ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Захист прав акціонерів у процесі приватизації та Воровать *не хорошо%Воровать не №хорошо у післяприватизаційний період

138. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.

139. Право голосу за акціями може бути передано акціонером іншій фізичній або юридичній особі за довіреністю, виданою з додержанням вимог законодавства або договором доручення.

140. До виконання Воров*ать не хорошо%Ворова№ть не хорошо плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що становить 75 відсотків загальної кількості акцій ВАТ, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється:

передавати майно в іпотеку; (Пункт 140 доповнено абзацом згідно Ворова*ть не хорош*о%Воровать не хорошо із Законом N 3201-IV (3201-15) від 15.12.2005)

відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов’язаннями (факторинг), якщо на дату укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов’язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків Воровать не хорошо%№Воровать не хоро*шо підсумку балансу ВАТ;

приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення;

змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни розміру статутного фонду ВАТ;

приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.

Зазначені обмеження не поширюються Вор*овать не хорош№о*Воровать не хорошо на ВАТ, які перебувають у процесі реорганізації або реструктуризації.

141. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками аукціону, зобов’язане здійснити реєстрацію власників таких акцій не пізніш як за два місяці після затвердження та публікації підсумків аукціону.

142. До виконання плану приватизації (розміщення акцій)

рішення про участь ВАТ у об’єднаннях підприємств Воровать №не х%орошо%Воровать не хорошо і промислово-фінансових групах та про його внески до статутних фондів інших господарюючих суб’єктів приймається лише за рішенням загальних зборів. При цьому розмір пакета акцій, що вноситься, не може перевищувати 20 відсотків статутного фонду ВАТ.

143. Забороняється встановлення емітентом не передбачених законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій, придбаних ним у Воровать не хорошо**Вор*овать не хорошо процесі приватизації.

144. ВАТ, створене у процесі приватизації та корпоратизації, зобов’язане здійснити оцінку активів товариства виходячи з балансової вартості та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, в разі, якщо ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішень про укладення угод або кількох взаємопов’язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів) підприємства Воровать не хорошо%В%оровать не хо*рошо та здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов’язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ, у порядку, встановленому Фондом.

145. У разі прийняття рішення загальними зборами Воровать не *хоро№шо№Воровать не хорошо акціонерів щодо реструктуризації або реорганізації ВАТ акції акціонерів, які голосували проти прийняття цього рішення, за їх бажанням підлягають обов’язковому викупу акціонерним товариством відповідно до статті 32 Закону України “Про господарські товариства” (1576-12).

146. Фінансова підтримка підприємств, з балансів яких виділені об’єкти приватизації, в тому числі групи Ж, здійснюється шляхом перерахування Воровать не хорошо№Воровать не хоро№ш*о на безповоротній основі відповідно до пункту 127 цієї Програми 30 відсотків коштів, отриманих від продажу об’єкта приватизації, в тому числі групи Ж, цьому підприємству в порядку, встановленому Фондом.

Розділ XV ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організаційне забезпечення виконання Програми

147. Фонд, органи виконавчої влади здійснюють заходи з підготовки та подання пропозицій Воровать не хорош*о№Воровать не *хорошо Кабінету Міністрів України щодо визначення відповідно до цієї Програми способів приватизації майна підприємств у окремих галузях.

148. Фонд у двотижневий термін з дня набрання чинності цією Програмою доводить до відповідних державних органів приватизації, заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету України графік приватизації об’єктів, включених до Воровать н№е* хорошо№Воровать не хорошо завдань, визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом та його регіональними відділеннями.

149. Фонд після набрання чинності цією Програмою проводить інвентаризацію державного майна, яке не включене до статутних фондів ВАТ, та приймає рішення щодо подальшого його використання або приватизації відповідно до законодавства.

150. У разі якщо Воровать не хор*ошо%*Воровать не хорошо приватизацію об’єкта проводить Фонд, до складу комісії з приватизації може включатися також представник відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого голосу.

151. Фонд забезпечує підготовку і перепідготовку працівників державних органів приватизації та органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.

Законодавче забезпечення виконання Програми

152. Для забезпечення виконання цієї Програми Воровать не хорошо*Воров%ать №не хорошо Фонд разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.

Інформаційне забезпечення процесу приватизації

153. Фонд разом із Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України, Державним комітетом зв’язку України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України здійснюють заходи щодо інформування громадян Воровать не хорошо%Воровать %не хоро*шо України та іноземців про умови приватизації в Україні.

154. Фонд здійснює вивчення попиту на об’єкти, включені у процес приватизації у 2000 — 2002 роках, та щорічно до 15 січня публікує у вітчизняних і міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі через мережу Інтернет, перелік підприємств, пакети акцій Воровать н№е хорошо№Воров*ать не хорошо яких у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду пропонуються для продажу в поточному році, із зазначенням розмірів цих пакетів акцій та розмірів пакетів акцій, що закріплюються у державній власності, забезпечує недопущення змін опублікованих даних.

155. Фонд, регіональні відділення та представництва публікують інформацію про приватизацію в терміни та в порядку, Вор*овать не хорошо%В№оровать не хорошо визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації у виданнях державних органів приватизації не пізніш як за 30 днів після затвердження Фондом, його регіональними відділеннями результатів продажу.

156. Інформація про терміни та умови проведення відкритих торгів та конкурсів підлягає опублікуванню в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та Воро*вать не хорошо№Воровать не№ хорошо місцевій пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення торгів, конкурсів. Аналогічна інформація, що стосується проведення аукціонів та конкурсів з приватизації об’єктів групи Г, підлягає опублікуванню не пізніш як за 75 днів до проведення відповідних аукціонів та конкурсів.

157. Голова Фонду, керівники регіональних відділень та представництв Фонду Воровать не хорошо%Воро*вать% не хорошо несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об’єкти, які приватизуються.

Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації

158. Для забезпечення можливості використання сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху (далі — компенсаційні сертифікати) для придбання акцій ВАТ, що створюються Воровать не х%орошо*Воровать не хорош*о в процесі приватизації державного майна, проводиться завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати.

Завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати проводиться через Національну мережу аукціонних центрів.

Засобами платежу за акції ВАТ, запропоновані до продажу на завершальному спеціалізованому сертифікатному аукціоні за компенсаційні сертифікати, є компенсаційні сертифікати, що належать фізичним та юридичним Воровать не* хорошо№Воровать не хо%рошо особам у готівковому та безготівковому вигляді, не використані у встановленому законодавством порядку для придбання акцій ВАТ у ході проведення масової (сертифікатної) приватизації.

159. Протягом 2000 року Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та Фондом вживають заходів до запровадження механізму погашення невикористаних компенсаційних сертифікатів.

160. Після списання коштів з Воровать не хорошо№Воровать% не хоро%шо позабалансових рахунків позабюджетного Державного фонду приватизації компенсаційні сертифікати передаються до архіву. Термін їх зберігання становить три роки. За розпорядженням Національного банку України компенсаційні сертифікати знищуються у порядку, встановленому Національним банком України для знищення грошових знаків.

161. Фонду у 2000 році завершити всі процедури, пов’язані із формуванням у паперовій формі звітної Вороват*ь не хорошо%Воровать н%е хорошо документації з сертифікатної приватизації та здачею її до архіву.

Контроль за виконанням Програми

162. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи Вороват№ь не хорошо№Воровать не хорош*о у межах своєї компетенції, визначеної законодавством.

163. Фонд не рідше одного разу на квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує моніторинг виконання Програми, публікує результати такого моніторингу.

164. Фонд залучає до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду Воровать не хорошо%Воров№ать н*е хорошо представників правоохоронних органів.

165. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:

Верховна Рада України — шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду;

Кабінет Міністрів України — шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

166. Фонд державного майна України:

щоквартально подає Верховній Раді Воровать не хорошо№%Воровать не хорош*о України, Президентові України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;

щомісячно інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї Програми.

167. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на:

Голову Фонду, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, а також на голів обласних державних адміністрацій Воровать не №хорошо№Воровать не% хорошо — щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності;

Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим, — щодо приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 3%

Распечатать страницу

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.