ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про основи містобудування”

Категория: Законодательство | Суббота 20 февраля 2010 9:05 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про основи містобудування”

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 16, ст.76 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України “Про основи містобудування” (2780-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683) такі зміни:

1. У Воровать %не хорошо%Вороват%ь не хорошо тексті Закону:

слова “органи місцевого та регіонального самоврядування” в усіх відмінках замінити словами “органи місцевого самоврядування” у відповідному відмінку;

слова “Рад народних депутатів” в усіх відмінках замінити словом “рад” у відповідному відмінку;

слова “правила забудови” в усіх відмінках замінити словами “місцеві правила забудови” у відповідному відмінку;

слова “Республіки Крим” замінити Воровать н%е хорошо№%Воровать не хорошо словами “Автономної Республіки Крим”;

слова “у справах містобудування і архітектури” замінити словами “з питань містобудування та архітектури”;

слова “державної виконавчої” замінити словом “виконавчої”.

2. Текст статті 1 викласти в такій редакції:

“Містобудування (містобудівна діяльність) — це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по Воровать не хорошо%Воровать не№ хорошо№ створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури”.

3. У статті Воровать н%е хорош№о*Воровать не хорошо 2:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“планування, забудова та інше використання територій”.

У зв’язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати відповідно абзацами третім — тринадцятим;

абзац третій доповнити словами “та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій”;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“здійснення Воровать не хор*ошо№Воровать не %хорошо архітектурної діяльності”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим — чотирнадцятим;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — п’ятнадцятим;

абзац десятий викласти в такій Вороват№ь не хоро№шо*Воровать не хорошо редакції:

“збереження пам’яток культурної спадщини”;

абзац дванадцятий після слів “якостей об’єктів містобудування” доповнити словами “формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів”;

статтю доповнити абзацом такого змісту:

“ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством”.

4. У статті 3:

Вор№овать не хорошо%Воровать% не хорошо

абзац другий доповнити словами “їх частини та окремі земельні ділянки”;

в абзаці третьому слово “сельбищні” замінити словами “житлової і громадської забудови”;

статтю доповнити абзацом такого змісту:

“об’єкти архітектурної діяльності”.

5. Текст статті 4 викласти в такій редакції:

“Суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи”.

Воровать не хоро№шо%Вор№овать не хорошо

6. У статті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

“розробка містобудівної документації, проектів конкретних об’єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови”;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“раціональне використання земель та територій для містобудівних потреб, Вор*о*вать не хорошо*Воровать не хорошо підвищення ефективності забудови та іншого використання земельних ділянок”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів”;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“урахування державних та громадських інтересів Воровать не* хорошо№Воро%вать не хорошо при плануванні та забудові територій”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятим;

статтю доповнити абзацом такого змісту:

“захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством”.

7. Текст статті 6 викласти в такій редакції:

“Законодавство України про містобудування складається з Конституції України (254к/96-ВР), Воровать не хорошо*Воровать не хор№ош№о цього Закону, законів України “Про планування та забудову територій” (1699-14), “Про архітектурну діяльність” (687-14) та інших нормативно-правових актів, що видаються на їх виконання”.

8. У статті 7 слова “спеціально уповноваженими на це центральним державним та місцевими органами у справах містобудування і архітектури” замінити словами “спеціально уповноваженими органами з питань містобудування Воровать не хорошо*Воровать№ не хоро№шо та архітектури”.

9. У статті 8:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях”.

У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий вважати відповідно абзацами третім — дев’ятим;

абзац четвертий після слів “містобудівної документації” доповнити словами “регіональних та місцевих правил забудови”;

абзац Вор%овать не х*орошо№Воровать не хорошо п’ятий викласти в такій редакції:

“координації взаємодії суб’єктів містобудівної та архітектурної діяльності”;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час розроблення містобудівної документації”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — десятим;

абзац сьомий викласти в такій Воровать не хорошо%Воровать№ не *хорошо редакції:

“проведенні експертизи містобудівної документації та комплексної державної експертизи проектів конкретних об’єктів”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та проектів конкретних об’єктів, раціональним використанням територіальних і Ворова*ть не хорошо*Воровать не хорош*о матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві”;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збереженням традиційного характеру середовища населених пунктів”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“ліцензування Воровать не %хорошо**Воровать не хорошо певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законом”.

10. У частині першій статті 9:

абзац другий почати словами “визначення порядку”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“координація діяльності органів виконавчої влади, спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури”;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“розроблення Ворова№ть не хорошо№Воро№вать не хорошо Генеральної схеми території України, схем планування окремих частин території України”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — дванадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“виконання фундаментальних і пріоритетних науково-дослідних робіт з питань містобудування, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів та науково-реставраційних робіт”;

абзац одинадцятий Воровать не хорошо*Воро№ва№ть не хорошо викласти в такій редакції:

“ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві”;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“встановлення порядку проведення експертизи містобудівної документації та державної комплексної експертизи проектів конкретних об’єктів”;

доповнити частину абзацом такого змісту:

“встановлення порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування”.

11. У статті 10:

1) у Воровать не№ хорошо%Воровать не хоро№шо частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

“забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території Автономної Республіки Крим у межах, визначених законодавством України”;

після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

“забезпечення розроблення регіональних правил забудови, схеми планування території Автономної Республіки Крим та її окремих частин”.

У зв’язку з Воровать №не* хорошо№Воровать не хорошо цим абзаци третій — дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — тринадцятим;

абзац шостий після слова “проектів” доповнити словами “об’єктів, що будуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим”;

абзац тринадцятий доповнити словами “відповідно до законодавства щодо комплексного розвитку території республіки”;

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

“врахування інтересів відповідних територіальних громад Воровать не* х№орошо№Воровать не хорошо при вирішенні питань планування територій на регіональному рівні”;

2) частину другу викласти в такій редакції:

“Автономна Республіка Крим вирішує й інші питання у сфері містобудування, визначені законом”.

12. У статті 11:

1) у частині першій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“забезпечення розроблення та затвердження схем планування територій, Воровать не хорошо%Во№ров№ать не хорошо містобудівних програм відповідно області чи району”.

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

абзац п’ятий почати словами “підготовка обгрунтування”, у кінці — доповнити словами “відповідно до закону”;

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

“До компетенції обласної ради належить затвердження регіональних Воров*ать не хор№ошо№Воровать не хорошо правил забудови населених пунктів та територій області (крім міст обласного значення)”.

У зв’язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.

13. У статті 12:

1) у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

“затвердження відповідно до законодавства місцевих містобудівних програм, генеральних планів відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації”;

Ворова*ть не хорошо%Воровать не хоро%шо

абзац третій доповнити словами “відповідно до закону”;

2) частину другу викласти в такій редакції:

“Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, сільські, селищні, міські ради затверджують місцеві правила забудови окремих частин населених пунктів або окремі розділи місцевих правил забудови, вносять зміни у зазначені документи за поданням спеціально уповноважених органів Воровать не№ хорошо%Воровать не хор№ошо містобудування та архітектури відповідно до законодавства. Міські ради також утворюють спеціально уповноважені органи з питань містобудування і архітектури”;

3) частину четверту після слів “до їх компетенції” доповнити словами “виконавчим органам або”.

14. Статтю 13 викласти в такій редакції:

“Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування

До компетенції місцевих Воровать не хорошо*№Воровать не х*орошо державних адміністрацій в сфері містобудування належить прийняття рішень щодо:

реалізації державної політики у сфері містобудування на відповідній території;

планування територій на відповідному рівні;

підготовки пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідної території;

формування спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури, керівництво їх діяльністю;

інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, Ворова*ть* не хорошо№Воровать не хорошо промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

забезпечення охорони культурної спадщини;

моніторингу забудови та іншого використання територій.

До компетенції обласної державної адміністрації належить прийняття рішень щодо:

сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

організації розроблення і подання на затвердження відповідних рад обласних Воровать не хорошо№Воровать не* %хорошо містобудівних програм, схем планування території області;

розгляду пропозицій по встановленню та зміні меж сіл, селищ і підготовка висновків щодо їх затвердження;

розроблення та подання на затвердження регіональних правил забудови населених пунктів (крім міст обласного значення) після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури;

Воровать н%е хорошо*Воровать* не хорошо

здійснення державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, участі у проведенні грошової оцінки земель державної власності в населених пунктах на території області (крім міст обласного значення);

організації підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

організації експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області (крім міст Києва, Севастополя Воровать не хорошо%Ворова№ть не хорош%о та обласних центрів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, а також державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом об’єктів незалежно від форми власності і в разі виявлення порушень — зупинення такого будівництва в порядку, встановленому законом;

здійснення Воровать не хорошо*Воров*ать не хорошо% делегованих повноважень місцевих рад, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, у порядку, встановленому законодавством.

До компетенції Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належать також організація розробки та експертизи містобудівної документації, підготовка її до затвердження, крім випадків, передбачених законами.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання у сфері містобудівної Воровать не хоро%шо*№Воровать не хорошо діяльності, визначені законом”.

15. Статтю 14 викласти в такій редакції:

“Стаття 14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування

До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належать:

визначення згідно з рішенням відповідної ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних Воровать не хорошо*Ворова%т%ь не хорошо потреб, визначених містобудівною документацією;

встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

надання відповідно до закону дозволу на будівництво об’єктів містобудування незалежно від форми власності у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами;

забезпечення в установленому законодавством порядку розробки Воровать не хорошо№Воровать не* х%орошо і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній, місцевих правил забудови населених пунктів;

проведення робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;

організація охорони культурної спадщини;

організація робіт, пов’язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

забезпечення Воровать не хорошо№%Воровать не хорош№о в установленому законом порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності Вороват№ь не хорошо*Воровать н%е хорошо експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

Виконавчі органи міських рад у містах обласного значення забезпечують надання замовнику вихідних даних (архітектурно-планувального завдання, завдання на проектування і технічних умов) для проектування об’єктів архітектури.

Виконавчі комітети сільських, селищних і Воровать не№ хорошо№Воровать не *хорошо міських рад вирішують й інші питання містобудівної діяльності, визначені законом”.

16. Текст статті 15 викласти у такій редакції:

“Компетенція центрального спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури визначається положенням, яке затверджується відповідно до закону.

Компетенція спеціально уповноваженого органу у справах містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим визначається положенням, яке Воровать не хорошо%Воро№ва№ть не хорошо затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Компетенція спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій визначається місцевими державними адміністраціями на основі типових положень, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Компетенція спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури виконавчих органів міських рад міст обласного значення визначається відповідними виконавчими органами рад.

Ворова*ть не хорошо*Воров№ать не хорошо

Окремі функції органів з питань містобудування та архітектури визначаються законодавством”.

17. Статтю 16 доповнити новими частинами такого змісту:

“Державні стандарти, норми і правила щодо планування, забудови та іншого використання територій, проектування і будівництва об’єктів містобудування розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури, іншими Воровать %не хорошо№Воровать не хор%ошо центральними органами виконавчої влади в порядку, визначеному законом.

Фінансування робіт з розроблення державних стандартів, норм і правил здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України”.

18. Текст статті 17 викласти у такій редакції:

“Містобудівна документація — затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

Містобудівна документація Вороват*ь не хорошо№Воровать не хорошо* є основою для:

вирішення питань раціонального використання територій, регулювання розселення;

підготовки обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж населених пунктів;

підготовки вихідних даних для розробки землевпорядної документації;

вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

вирішення питань вибору, вилучення (викупу), Воровать не х№орошо№Ворова%ть не хорошо надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

Розробка містобудівної документації здійснюється проектними організаціями, іншими юридичними особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт, що видаються в порядку, встановленому законодавством.

Види, склад, порядок розробки та затвердження містобудівної документації визначаються законодавством. Порядок проведення експертизи містобудівної документації визначається Кабінетом Міністрів України.

Воров%ать не хорош%о№Воровать не хорошо

Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням органу, який затвердив містобудівну документацію, за поданням відповідного спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури”.

19. У статті 18:

частину першу викласти у такій редакції:

“Реалізація містобудівної документації полягає у впровадженні рішень відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів Во*ровать не хорошо№Воровать не хорошо% місцевого самоврядування при плануванні відповідних територій, комплексній забудові та реконструкції населених пунктів, проектуванні та будівництві об’єктів житлово-цивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення, впорядкуванні і благоустрої територій”;

у частині другій слово “спорудження” замінити словом “будівництво”;

частину третю доповнити реченням: “Експлуатація не прийнятих у встановленому законодавством порядку об’єктів забороняється”.

Воров%ать не№ хорошо№Воровать не хорошо

20. Статтю 19 викласти у такій редакції:

“Стаття 19. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки територій при здійсненні планування і забудови територій

При розробці та реалізації містобудівної документації суб’єкти містобудівної діяльності зобов’язані дотримуватись основних завдань та заходів щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки територій.

Сталий Воровать не хо№рошо№Воровать не хор№ошо розвиток населених пунктів передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований їх розвиток, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури.

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог Воровать не хорошо*Воров%ат*ь не хорошо щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів”.

21. У статті 21:

частину третю викласти у такій редакції:

“Територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад користуються переважним Ворова*ть не хорошо№Воровать не% хорошо правом викупу земель, будинків і споруд для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією для громадських потреб”;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

“Визначення територій та вибір земель для містобудівних потреб здійснюються за погодженням спеціально уповноважених органів з питань містобудування та архітектури”.

22. Текст статті 22 викласти в такій редакції:

“Забудова земельних Воровать *не хорошо%Воровать не хорош№о ділянок, що надаються для містобудівних потреб, здійснюється після виникнення права власності чи права користування земельною ділянкою у порядку, передбаченому законом, та отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Право на забудову (будівництво) виникає щодо земельних ділянок, визначених для містобудівних потреб містобудівною документацією, місцевими правилами забудови.

Право на забудову (будівництво) полягає у Вор%овать не хорошо*Воровать не хорошо% можливості власника, користувача земельної ділянки здійснювати на ній у порядку, встановленому законом, будівництво об’єктів містобудування, перебудову або знесення будинків та споруд”.

23. Текст статті 23 викласти у такій редакції:

“Містобудівний кадастр населених пунктів призначений для забезпечення здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій і надання суб’єктам містобудування необхідної інформації у Воровать не хорошо**Воровать не хор*ошо порядку, встановленому законодавством. Містобудівний кадастр населених пунктів містить дані плану зонування або генерального плану чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні Воровать не хорошо№Воро№вать не хорош№о інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Відомості про землі в містобудівному кадастрі базуються на даних державного земельного кадастру.

Відомості про споруди в містобудівному кадастрі базуються на матеріалах топогеодезичної зйомки та технічної інвентаризації.

Містобудівний кадастр ведеться підприємствами, установами, організаціями, створеними для цього місцевими радами або їх виконавчими органами Воровать не хорошо№Воро*вать№ не хорошо (для міст обласного значення), а в разі делегування таких повноважень — місцевими державними адміністраціями для інших населених пунктів та територій.

Порядок ведення містобудівного кадастру населених пунктів встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Пункт 30 статті 9 Закону України “Про Воровать не хорошо%Воровать не х№о*рошо ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти у такій редакції:

“30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)”.

3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до Во*ров*ать не хорошо%Воровать не хорошо набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

Воровать №не хорошо%Воровать не хо№рошо

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 8 лютого 2001 року N 2257-III

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 3%

Распечатать страницу

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.