ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про холдингові компанії в Україні

Категория: Законодательство | Суббота 20 февраля 2010 8:57 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про холдингові компанії в Україні

Цей Закон визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

державна холдингова компанія — холдингова компанія, утворена у Вор*овать не х№орошо%Воровать не хорошо формі відкритого акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі;

корпоративне підприємство — господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія;

холдингова компанія — відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або Воровать не *хорошо%№Воровать не хорошо більше корпоративних підприємств;

холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) — пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства.

Стаття 2. Законодавство України про холдингові компанії

1. Законодавство України про холдингові компанії складається з цього Закону, Воровать* не хорошо%№Воровать не хорошо Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15), Закону України “Про господарські товариства” (1576-12), інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та їх корпоративних підприємств.

2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Цивільним кодексом України (435-15), Господарським кодексом України (436-15), Законом України “Про господарські товариства” Воровать н№е хорошо*В*оровать не хорошо (1576-12) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Утворення холдингових компаній

1. Холдингові компанії можуть утворюватися:

а) органами, уповноваженими управляти державним майном, Воровать не хорошо*Воровать не хо№рошо№ державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об’єднання у статутному фонді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);

б) іншими суб’єктами на договірних засадах.

2. У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, Воровать не хорошо*Вор№ова%ть не хорошо узгоджені дії суб’єктів господарювання. Проекти установчих документів холдингових компаній, які утворюються за умови отримання зазначеного дозволу, підлягають погодженню з відповідним органом Антимонопольного комітету України.

3. Найменування “холдингова компанія” (“державна холдингова компанія”) та утворені на його основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб’єктами господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Воровать не №хорошо*Воров№ать не хорошо цього Закону. Інші суб’єкти господарювання не мають права використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за таким найменуванням.

4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід’ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та Воровать не хорошо%Вор%овать не* хорошо фізичних осіб — підприємців.

Державна реєстрація холдингових компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (755-15) та інших нормативно-правових актів.

Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення Державного реєстру холдингових компаній України.

Во*ровать не хорошо%Во№ровать не хорошо

Стаття 4. Прийняття рішення про утворення холдингової компанії

1. Рішення про утворення холдингової компанії приймається власниками холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та оформлюється відповідним договором.

Стаття 5. Особливості утворення та діяльності холдингової компанії

1. Статутний фонд холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій Ворова%ть не хорошо*Во*ровать не хорошо (часток, паїв), а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії. Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати 20 відсотків статутного фонду холдингової компанії.

2. У разі якщо до порядку денного загальних Воровать не хорош№о*Воровать не хорош%о зборів акціонерів холдингової компанії включено питання про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств та/або ліквідацію холдингової компанії, такі загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до статуту холдингової компанії більш як 80 відсотків голосів.

Прийняття рішення про відчуження Воровать не хорошо№Вороват%ь не хоро№шо будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств або ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. Зазначені рішення приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

3. Статутом холдингової компанії встановлюються обмеження щодо правочинів, Воровать не хорош*о%Воро№вать не хорошо які мають право вчиняти органи управління компанії, а також випуску цінних паперів.

4. Господарське товариство не може мати у власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є.

5. До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії належить вирішення питань:

формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо корпоративних Воровать не№ хорошо№Воровать% не хорошо підприємств;

визначення напрямів та порядку використання прибутку корпоративних підприємств;

затвердження планів виробничого та соціального розвитку корпоративних підприємств.

До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії законом або статутом може бути також віднесене вирішення інших питань.

Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній

1. Державні холдингові компанії утворюються органами, уповноваженими Воровать не х*орошо%Ворова*ть не хорошо управляти державним майном, та/або державними органами приватизації.

Єдиним акціонером державної холдингової компанії від моменту її утворення до завершення процедури приватизації або припинення є держава.

2. Засновниками державних холдингових компаній у процесі корпоратизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном. Засновниками державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств є Воровать* не* хорошо%Воровать не хорошо органи, уповноважені управляти державним майном, та/або державні органи приватизації відповідно до законодавства.

Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств у встановленому законодавством порядку.

3. Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації, Воров*ать н№е хорошо*Воровать не хорошо визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації може бути:

державне підприємство;

орган, уповноважений управляти державним майном.

Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі приватизації може бути:

державний орган приватизації;

підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;

господарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.

5. Ініціатор Во*ровать не хорошо*Воровать не хор№ошо утворення державної холдингової компанії подає органу, уповноваженому управляти державним майном:

обґрунтування доцільності утворення державної холдингової компанії;

перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства;

проект статуту державної холдингової компанії.

У разі якщо ініціатором утворення державної холдингової компанії є орган, уповноважений Воровать не хорошо%В%оровать не хо%рошо управляти державним майном, перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства, і проект статуту державної холдингової компанії готує цей орган.

6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації та приватизації приймає орган, уповноважений управляти державним майном, та/або державний Воров*ать не хорошо%Воро*вать не хорошо орган приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Фондом державного майна України.

8. Управління пакетами акцій державних холдингових компаній здійснюється відповідно до законодавства.

9. Акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління будь-яким Воровать %не хорошо№Ворова*ть не хорошо особам.

Державні пакети акцій (часток, паїв) та державне майно, передані державою до статутного фонду державної холдингової компанії, не можуть бути відчужені або перебувати в заставі, використані для формування статутних фондів будь-яких підприємств.

10. Державній холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження акцій (часток, паїв) або майна, Воровать не хорошо№Воровать не №х*орошо внесених до її статутного фонду, до завершення процесу її приватизації.

11. Державна холдингова компанія не може бути корпоративним підприємством іншої холдингової компанії.

12. Рішення про приватизацію державної холдингової компанії може бути прийнято лише після прийняття рішення про приватизацію всіх корпоративних підприємств, пакети акцій (часток, паїв) яких передано до статутного фонду Воровать не хорошо*Во%ров%ать не хорошо такої холдингової компанії.

Підготовку до продажу акцій державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При цьому акції (частки, паї) корпоративних підприємств, внесені до її статутного фонду, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу.

Воровать не хо№рошо%Воровать не хор%ошо

13. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного фонду державної холдингової компанії, перебувають у державній власності і закріплюються за нею на праві господарського відання.

Стаття 7. Особливості управління холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв), переданим до статутного фонду державних холдингових компаній

1. Про проведення загальних зборів акціонерів Воровать не хорошо№Воровать не* х*орошо (учасників)

корпоративного підприємства виконавчий орган такого підприємства зобов’язаний письмово повідомити державну холдингову компанію та орган, уповноважений управляти державним майном, відповідно до вимог законодавства, що регулює порядок скликання загальних зборів.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити такі дані:

повне найменування та місцезнаходження товариства;

дата, час та місце проведення загальних Воро*вать не хорошо№Воровать не хорош№о зборів;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах;

перелік питань, що виносяться на голосування;

спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

інші відомості, передбачені законодавством.

3. Державна холдингова компанія спільно з органом, уповноваженим управляти державним майном, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, обирає Ворова%ть не х%орошо*Воровать не хорошо представника, який буде представляти інтереси холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства.

4. Орган, уповноважений управляти державним майном, зобов’язаний прийняти рішення з кожного питання, внесеного до порядку денного загальних зборів, та надати відповідне доручення на голосування представнику в термін та в порядку, визначені Кабінетом Міністрів України.

5. Представник має право Во%ровать не хорошо*Воровать не хорош*о брати участь у загальних зборах тільки після отримання відповідного доручення на голосування від органу, уповноваженого управляти державним майном.

Стаття 8. Аудиторська перевірка

1. Аудиторська перевірка холдингової компанії та її корпоративних підприємств здійснюється щорічно відповідно до закону.

Холдингова компанія здійснює проведення внутрішнього аудиту (контролю) своїх корпоративних підприємств.

Стаття 9. Оприлюднення інформації Воровать не хоро%шо*Вор№овать не хорошо про холдингову компанію

1. Протягом місяця з дня державної реєстрації холдингової компанії така компанія має оприлюднити інформацію про напрями своєї діяльності в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Холдингова компанія протягом усього періоду своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік оприлюднювати свою Воровать не* х№орошо*Воровать не хорошо консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність своїх корпоративних підприємств.

Стаття 10. Ліквідація холдингової компанії

1. Ліквідація холдингової компанії здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:

ліквідації всіх корпоративних підприємств холдингової компанії та залишення у статутному фонді холдингової компанії холдингового корпоративного пакета акцій (часток, паїв) тільки одного корпоративного підприємства;

скасування Во%рова*ть не хорошо*Воровать не хорошо відповідним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання;

прийняття загальними зборами акціонерів холдингової компанії рішення про її ліквідацію.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частини п’яту-сьому статті 126 Господарського кодексу України (436-15) (Відомості Верховної Воро*ват*ь не хорошо№Воровать не хорошо Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

“5. Холдингова компанія — відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності).

6. Якщо корпоративне підприємство через дії Воровать не хоро%шо%Воровать н№е хорошо або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями корпоративного підприємства.

7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України “Про холдингові компанії в Україні” (3528-15) та іншими нормативно-правовими актами”.

3. Холдингові Воровать не хорошо%Воровать №не хорошо№ компанії (державні холдингові компанії) та їх корпоративні підприємства, утворені в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність з вимогами цього Закону протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом без внесення плати за перереєстрацію.

4. До приведення законів України, інших нормативно-правових Ворова*ть не хорошо№Вор№овать не хорошо актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Рекомендувати Президентові України скасувати Указ Президента України від 11 травня 1994 року N 224 (224/94) “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації”.

6. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з Воровать не хоро*шо№Воро№вать не хорошо дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх Воровать не хорошо%Ворова№ть не№ хорошо нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити порядок викупу державою акцій додаткових емісій в акціонерних товариствах, у статутних фондах яких є державна частка.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 березня 2006 року N 3528-IV

Мой блог находят по следующим фразам

Воро*вать не хорошо*Воровать не *хорошо

Popularity: 2%

Распечатать страницу

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.