ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Категория: Законодательство | Вторник 16 февраля 2010 1:29 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ

64 Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та нежитлового фондів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни Воровать не хорошо*Вор№овать не х*орошо вживаються в такому значенні:

власник жилого (нежилого) приміщення — фізична чи юридична особа, яка набула право власності на жиле (нежиле) приміщення на підставах, що не заборонені законом;

застарілий житловий фонд — сукупність об’єктів житла до п’яти поверхів, крім садибної забудови, які за технічним станом не відповідають сучасним нормативним вимогам щодо Воровать не х%орошо№Ворова*ть не хорошо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних елементів яких становить не менше 60 відсотків;

інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду — сукупність організаційних, фінансових та технічних заходів, які здійснюються за інвестиційним договором, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України;

інвестор-забудовник Воровать не хорошо*Во*ровать не№ хорошо — фізична чи юридична особа, яка фінансує будівництво у порядку, встановленому законодавством;

маневрений житловий фонд — житловий фонд, сформований інвестором-забудовником за власні кошти та призначений для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла застарілого житлового фонду;

об’єкт реконструкції застарілого житлового фонду — квартал (мікрорайон) застарілого житлового фонду;

непридатні для Воровать не хорошо*Воровать* не хо№рошо проживання будинки — жилі будівлі, які відповідно до законодавства визнані аварійними або ветхими;

реконструкція жилого будинку — перебудова жилого будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих квартир, загальної та жилої площі тощо, пов’язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;

Воровать не№ хорошо*Воровать не %хорошо

реконструкція житлового фонду — перебудова житлового фонду з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих квартир, загальної та жилої площі тощо, пов’язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників, або знесення застарілого житлового фонду в кварталі (мікрорайоні) та будівництво нового житлового фонду Воровать не хо№рошо%Воров*ать не хорошо кварталу (мікрорайону);

стартові жилі будинки — будинки, побудовані в першочерговому порядку під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) з метою переселення мешканців застарілого житлового фонду;

суспільна потреба — потреба територіальної громади у забезпеченні громадян житловим фондом та об’єктами соціальної сфери, яка задовольняється комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів) відповідно до вимог цього Закону;

Воровать не хо*рошо%%Воровать не хорошо

житловий або нежитловий фонд, що прирівнюється до застарілого або на який поширюється дія цього Закону,— житловий або нежитловий фонд, який не є застарілим, але розташований у межах території комплексної забудови, реконструкції кварталу (мікрорайону) та ускладнює реалізацію проекту такої забудови;

квартал (мікрорайон) — територія щільної забудови, в межах якої здійснюється заміна, Воровать не хорошо№Воровать не х№оро*шо реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого або на який поширюється дія цього Закону.

С т а т т я 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду

Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду Воровать не хорошо%Вор№овать *не хорошо базується на засадах:

сприяння реалізації права громадян України на житло;

проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об’єктів у цих кварталах (мікрорайонах);

об’єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об’єктів соціальної сфери, Воровать не* хорошо№Воровать не %хорошо інженерно-транспортної інфраструктури, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій, а в разі необхідності — знесення застарілого житлового фонду;

визначення на конкурсних засадах інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);

гарантії та забезпечення захисту майнових прав громадян на жилі та нежилі приміщення, які реконструюються;

визначення майнових прав на збудовані, реконструйовані жилі та нежилі Ворова%ть не хорошо*Воро№вать не хорошо приміщення на засадах цивільно-правового договору, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України;

раціонального використання територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до встановлених норм і правил;

розміщення об’єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) застарілої забудови на територіях, визначених на підставі проекту забудови території та проекту плану земельно-господарського устрою;

координації органом місцевого самоврядування дій з Воровать не хор№ошо%Воровать не хорош*о питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми (інвестиційної, організаційної, технічної тощо), визначення зобов’язань, відповідальності за їх невиконання учасниками реконструкції, заміни житлового фонду;

забезпечення гарантій речових прав на нерухоме майно під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

забезпечення дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями Воровать не хорошо№В%оровать *не хорошо та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар’єрного доступу до всіх реконструйованих або заново збудованих, включаючи стартові жилі будинки, об’єктів жилого та громадського призначення і територій кварталів (мікрорайонів).

С т а т т я 3. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією інвестиційного Воровать не хорошо№Ворова№ть не хорош№о проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Суб’єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інвестори-забудовники, власники і наймачі жилого (нежилого) приміщення, юридичні та фізичні особи, власники і орендарі земельних ділянок та іншого нерухомого майна на території забудови. Дія цього Закону не поширюється на об’єкти, розташовані на Воровать не %хорошо%Воровать не хорошо% охоронюваних археологічних територіях, в зонах охорони пам’яток та історичних ареалах населених місць, визначених у порядку, встановленому законодавством.

С т а т т я 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів цивільного, Воровать не хоро*шо%Во№ровать не хорошо житлового та земельного законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. Відносини, пов’язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, реконструкцією жилих будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством та державними стандартами, будівельними нормами і місцевими правилами забудови з урахуванням положень цього Закону.

Розділ II

ПОВНОВАЖЕННЯ Воровать н*е хорош№о*Воровать не хорошо ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

С т а т т я 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, земельних ресурсів, екології та природних ресурсів у межах своєї компетенції:

готують пропозиції щодо Воровать не хо№рош*о%Воровать не хорошо формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

координують та контролюють діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах;

розробляють і затверджують державні стандарти, норми та правила в межах, установлених законом;

забезпечують контроль Воровать не хорошо%Воровать не №х%орошо за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері земельних та житлових відносин;

організують розробку проектів державних програм з реконструкції, заміни житлового фонду; здійснюють нормативно-правове забезпечення та інші повноваження, передбачені законом.

С т а т т я 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Воровать не хорошо%Во*ровать №не хорошо

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, відповідно до своєї компетенції:

беруть участь у розробленні та забезпечують виконання державних і регіональних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;

інформують населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового Воровать не№ хорошо№Воровать не хо№рошо фонду;

здійснюють контроль за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, в тому числі за додержанням законодавства України під час проведення конкурсів із залучення інвесторів-забудовників до виконання зазначених програм.

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, готують проект рішення про організацію комплексної забудови, Воров%ать не хор*ошо*Воровать не хорошо реконструкції кварталів (мікрорайонів) та визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника, встановлюють вимоги щодо будівництва об’єктів соціальної сфери на територіях комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів).

С т а т т я 7. Повноваження органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування:

приймають рішення щодо вилучення (викупу), передачі земельних ділянок у зв’язку з проведенням комплексної Воров№ать не хорошо№Вороват*ь не хорошо реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб;

сприяють розвитку житлового будівництва і реконструкції, заміні житлового фонду за рахунок усіх джерел фінансування;

затверджують та виконують місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, його заміни, беруть участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних Во%ровать не х%орошо%Воровать не хорошо програм;

забезпечують розроблення і затвердження генеральних планів відповідних населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови та іншої містобудівної документації, визначають на підставі містобудівної документації території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та приймають рішення щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів);

визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним інвестиційний Воровать№ не хорошо%Воровать %не хорошо договір на виконання інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

інформують населення про перспективи забудови та виконання місцевих програм з реконструкції, заміни житлового фонду;

здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства щодо надання житлового та нежитлового фондів на праві власності чи оренди власникам (наймачам), житловий (нежитловий) фонд яких підлягає Воровать не хорошо№*Вороват*ь не хорошо реконструкції відповідно до цього Закону;

готують висновки щодо надання або вилучення земельних ділянок відповідно до законодавства;

визначають порядок і терміни переселення мешканців, звільнення житлового та нежитлового фондів, а також порядок і терміни знесення будівель застарілого житлового фонду та інших споруд згідно з вимогами цього Закону;

приймають рішення щодо делегування районним Воровать не№ хорошо*Вор*овать не хорошо у містах радам повноважень із затвердження плану земельно-господарського устрою;

досягають попередньої домовленості із забудовником-інвестором про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, у тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником;

вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов’язані з відселенням наймачів Воровать не% хорошо№Ворова*ть не хорошо та власників житла;

вирішують інші питання, пов’язані з реконструкцією, заміною житлового фонду відповідно до законодавства.

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

С т а т т я 8. Нормативне регулювання відносин під час реконструкції, заміни житлового фонду

Реконструкція застарілого житлового фонду здійснюється згідно з нормативами, Воровать не хор*ошо%Воровать не хорош№о встановленими у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров’я, довкілля, земель, поводження з відходами.

Інвестор-забудовник здійснює заходи з утилізації відходів, що утворюються під час знесення будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій заінтересованими у цьому фізичними та юридичними Воровать не хорошо№Воровать не №хорош%о особами, які набули право на здійснення такого виду діяльності в установленому законом порядку.

С т а т т я 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду

Джерелами фінансування реконструкції, заміни житлового фонду є: кошти інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду; кошти фондів реконструкції, заміни житлового Воровать не хорошо*Воровать %не% хорошо фонду, утворених відповідно до закону; кошти державного та місцевих бюджетів з подальшим їх поверненням; інші джерела, не заборонені законом.

С т а т т я 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час реконструкції, заміни житлового фонду

Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил Воровать не хорошо№%Воровать не хорошо% під час реконструкції, заміни житлового фонду здійснюється в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

С т а т т я 11. Обов’язки органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування: забезпечують проведення інвентаризації застарілого житлового фонду, що підлягає комплексній реконструкції; приймають рішення щодо проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) Вор*овать не хорош*о№Воровать не хорошо застарілого житлового фонду; проводять конкурс з метою визначення інвестора-забудовника для виконання програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; затверджують та погоджують передпроектну та проектну документацію забудови території, підготовлену інвесторами-забудовниками; укладають з інвесторами-забудовниками — переможцями конкурсу договір на проведення реконструкції, заміни нежитлового та житлового фондів; контролюють виконання інвестором-забудовником своїх зобов’язань; Воровать* не хорошо%№Воровать не хорошо протягом одного місяця з дня прийняття оприлюднюють у засобах масової інформації своє рішення про реалізацію проекту реконструкції, заміни житлового фонду;

у встановлений законом строк письмово повідомляють власників та наймачів жилих приміщень, власників та користувачів земельних ділянок, інженерних мереж, розташованих у межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, про умови та особливості реалізації прав Воровать не хорошо%Воровать №не№ хорошо власності/користування у зв’язку з проведенням комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону); створюють фонди реконструкції, заміни житлового фонду за рахунок коштів, що надійшли від продажу і оренди комунального майна, землі, у складі місцевого бюджету; ініціюють разом з інвесторами-забудовниками скликання установчих зборів щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; передають у власність або в оренду Воровать№ не хорошо№Воровать не №хорошо об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку земельну ділянку — прибудинкову територію; забезпечують своєчасне відселення власників та наймачів жилих (нежилих) приміщень із застарілого житлового фонду, що підлягає знесенню, на попередньо погоджених з інвестором-забудовником умовах та вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов’язані з таким відселенням; виступають позивачем у судових спорах щодо Воровать не* хорошо*Во№ровать не хорошо переселення власників та наймачів жилих (нежилих) приміщень із застарілого житлового фонду; оприлюднюють у засобах масової інформації проекти забудови території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; залучають представників відповідних територіальних громад, громадських організації до обговорення планів реконструкції застарілого житлового фонду; після прийняття рішень про розроблення містобудівної документації щодо реконструкції кварталів Воровать* не хорошо*Воровать не хор*ошо (мікрорайонів) застарілого житлового фонду повідомляють через засоби масової інформації про порядок подання пропозицій щодо цієї документації, порядок її обговорення.

С т а т т я 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Реалізація інвестиційних Вор№овать не хо№рошо%Воровать не хорошо проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування вартості власникам жилих приміщень втрат шляхом надання за їх згодою іншого житла або грошової компенсації.

Власникам нежилих приміщень надається за їх згодою інше рівноцінне нежиле приміщення або грошова компенсація. Власникам садибних жилих будинків, які вилучаються Ворова%ть не хорошо%Воровать не хоро%шо разом із земельною ділянкою для суспільної потреби, надається за їх згодою рівноцінна земельна ділянка з побудованим на ній житлом або грошова компенсація відповідно до цього Закону. Розмір грошової компенсації за жиле (нежиле) приміщення визначається на основі експертної оцінки жилого (нежилого) приміщення, проведеної відповідно до закону.

Спори щодо вилучення жилого (нежилого) Воровать не хорошо%Воровать не хоро*шо% приміщення, розміру викупної вартості або інших умов компенсації, визначеної згідно з цією статтею, вирішуються в судовому порядку. Відселення власників (наймачів) жилих (нежилих) приміщень будинків, що реконструюються, здійснюється за умови згоди цих власників (наймачів) відповідно до договорів, які інвестор-забудовник укладає з кожним власником (наймачем) цих приміщень.

У разі знесення житлових будинків Воровать не хорошо№Ворова№ть не* хорошо в межах території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відселення власників (наймачів) жилих приміщень у маневрений житловий фонд не допускається. Відселення наймачів жилих (нежилих) приміщень здійснюється за умови попереднього надання їм інших рівноцінних за площею та кількістю кімнат жилих (нежилих) приміщень у межах кварталу (мікрорайону) комплексної реконструкції населеного пункту Воровать не хор№ошо№Воровать не хор№ошо в порядку, встановленому законодавством.

Власник (наймач) жилого приміщення, який не перебуває на квартирному обліку, має право отримати на умовах компенсації в межах території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, в якому кількість кімнат та жила площа не менше кількості кімнат та жилої площі квартири будинку, що підлягає Воров*ать не№ хорошо№Воровать не хорошо знесенню, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб. Жила площа, що пропонується, може бути безоплатно збільшена до 50 відсотків жилої площі квартири будинку, що підлягає знесенню. Власнику (наймачу) жилого приміщення, який

перебуває на день набрання чинності цим Законом на квартирному обліку, надається нове житло з урахуванням норми жилої площі, встановленої Воровать не хорошо№%Воровать не хор%ошо законом. У разі надання такого житла: власник (наймач) жилого приміщення та громадяни, зареєстровані за цим місцем проживання, знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов; інвестор-забудовник звільняється від сплати частини пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту на суму вартості збільшеної загальної площі наданого житла. Во*ровать не хорошо№Воровать не хорошо% При розподілі жилих приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.

У разі якщо інвестор-забудовник не може запропонувати власнику (наймачу) жилого приміщення в межах території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частин дев’ятої та десятої цієї статті, житло більшої площі надається Воровать не хорошо№Воров*ать не хоро%шо за рахунок коштів інвестора-забудовника.

У разі якщо інвестор-забудовник може запропонувати власнику (наймачу) жилого приміщення в межах території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частин дев’ятої та десятої цієї статті, але власник (наймач) жилого приміщення бажає отримати житло більшої площі, йому може бути запропоновано житло Воровать не хоро*шо№Воровать не хорош%о більшої площі, ніж передбачено частинами дев’ятою та десятою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю.

У разі якщо власник жилого приміщення бажає отримати житло меншої площі, ніж передбачено частиною дев’ятою цієї статті, йому може бути запропоновано таке житло з оплатою різниці за ринковою вартістю інвестором-забудовником. Власнику (наймачу) жилого Воровать не №хорошо*Воровать не% хорошо приміщення надаються за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються документально підтверджені витрати, пов’язані з переселенням.

Власник (наймач) жилого приміщення має позачергове право в місячний термін з дня переселення на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучені у нього квартира, жиле приміщення були Во%ровать№ не хорошо*Воровать не хорошо телефонізовані. Власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на місце на організованій автостоянці в межах території реконструкції кварталів (мікрорайонів) за рахунок інвестора-забудовника та за наявності законних підстав володіти, користуватися і розпоряджатися гаражем.

Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, які на законних підставах є власниками гаражів та автомобілів Воровать не хорошо*Воро№вать не хо*рошо з ручним керуванням, мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на місце за їх вибором у наземному (підземному) паркінгу поблизу місця проживання в межах території реконструкції кварталів (мікрорайонів) до вселення в нове житло.

Власник земельної ділянки, землекористувач (орендар), письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про Воровать №не хорошо№Ворова№ть не хорошо вилучення (викуп) земельної ділянки для суспільних потреб, зобов’язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про своє рішення щодо відчуження земельної ділянки. У разі недосягнення згоди спір про відчуження земельної ділянки розв’язується у судовому порядку.

Усі спори, які виникають у зв’язку з виконанням інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів Воровать не хорошо%Вор%овать не х%орошо (мікрорайонів) застарілого житлового фонду щодо речових прав на житловий (нежитловий) фонд, вирішуються у судовому порядку.

С т а т т я 13. Обов’язки інвесторів-забудовників

Інвестор-забудовник забезпечує:

розроблення детального плану, проекту забудови території, плану земельно-господарського устрою, проектів будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями Воровать не хорошо%Воровать *не хор№ошо та інших маломобільних груп населення до всіх реконструйованих об’єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів);

виконання повного обсягу будівельних робіт; з метою попереднього переселення надання на умовах компенсації власникам (наймачам) жилих приміщень іншого житла відповідно до статті 12 цього Закону або за їх згодою відшкодовує вартість жилих приміщень;

Воровать не хорошо№№Воровать не хор%ошо

надання органу місцевого самоврядування на умовах, визначених інвестиційним договором, частини житла у повній будівельній готовності, призначеній для переселення мешканців із жилих приміщень, що підлягають знесенню;

виконання досягнутої та попередньо погодженої органом місцевого самоврядування домовленості про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, в тому числі права власності та Воро№вать не хорошо№Воровать не хо%рошо права на оренду земельних ділянок, з його власником, що оформлюється відповідними договорами. У разі недосягнення домовленості спір про припинення прав власності розв’язується у судовому порядку;

надання на умовах компенсації власникам нежилих приміщень у будинках, що були знесені, іншої рівноцінної площі на території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду або Воров№ать* не хорошо№Воровать не хорошо за згодою власника відшкодування її вартості у порядку, встановленому законом;

здійснення власними силами та за рахунок власних коштів заходів з утилізації відходів, що утворюються під час знесення будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій заінтересованими у цьому фізичними та юридичними особами, які набули право на здійснення такого Воровать не хоро%шо№Воровать не% хорошо виду діяльності в установленому законом порядку, з подальшим благоустроєм території;

підтвердження обсягів власних та залучених інвестицій відповідно до показників вартості одного гектара території забудови.

Інвестор-забудовник розпоряджається на власний розсуд визначеною інвестиційним договором часткою побудованої ним жилої та нежилої площі для одержання прибутку.

Розділ IV

ПІДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Воровать не хорошо*Воровать №не хор*ошо КОНКУРСІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

С т а т т я 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду Стартові жилі будинки повинні бути розташовані в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються, або, як виняток, за рішенням органу місцевого самоврядування — на Воровать *не хорошо%Воровать не хорошо* вільних земельних ділянках в межах суміжних кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівних обґрунтувань. Надання вихідних даних на проектування об’єктів забудови кварталів (мікрорайонів) забезпечується у порядку, визначеному законом.

За рішенням органів місцевого самоврядування розроблення проектної документації на будівництво об’єктів може здійснюватися до прийняття рішення про надання земельної ділянки відповідно до закону. Проектна Вороват№ь не хо%рошо№Воровать не хорошо документація на будівництво об’єктів погоджується відповідно до законодавства з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, тільки у разі неможливості забезпечення виконання цих умов.

С т а т т я 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду

У разі оголошення конкурсу із залучення Воров*ать не хорошо*Воровать не хорош*о інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду орган місцевого самоврядування приймає рішення, в якому визначаються: умови і порядок проведення конкурсу та укладення інвестиційного договору; умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу; порядок придбання конкурсної документації; строк проведення конкурсу; склад конкурсної комісії.

Обов’язковими умовами конкурсу є: забезпечення за рахунок інвестора-забудовника власників (наймачів) Воровать не х%орошо№Во№ровать не хорошо жилих приміщень, які переселяються, житлом у межах норм, установлених статтею 12 цього Закону; забезпечення за рахунок інвестора-забудовника власників (наймачів) нежилих приміщень, що викуповуються, рівноцінними приміщеннями або грошовою компенсацією; участь інвестора-забудовника у розбудові інженерно-транспортної та соціальної сфери території забудови. Інформація про оголошення конкурсу має бути опублікована в засобах масової інформації не Воровать не хо*рошо*Ворова%ть не хорошо пізніше ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше трьох учасників. У разі відсутності встановленої мінімальної кількості заявок конкурс не проводиться. Повторний конкурс оголошується не раніше ніж через два місяці.

С т а т т я 16. Порядок Воровать не хорош*о%Вор№овать не хорошо планування робіт з реконструкції, заміни житлового фонду

Території, де відповідно до цього Закону повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду, визначаються на підставі генеральних планів та планів земельно-господарського устрою. Обмеження речових прав на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, підлягають державній реєстрації відповідно Воровать не хоро%шо*Воровать не* хорошо до закону. Після державної реєстрації рішення про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду в установленому законом порядку забороняється здійснення будь-яких дій, спрямованих на зміну власника таких об’єктів або розширення його прав при переселенні.

У детальних планах та проектах забудови території повинні бути визначені: території, в межах яких має Воровать не хорошо№*Воровать не хорош*о здійснюватися реконструкція, заміна застарілого житлового фонду; обсяг застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні та такого, що прирівнюється до нього; технічний стан житлового фонду та його експлуатаційні дані; обсяги та стан нежитлового фонду та такого, що прирівнюється до нього; планувальна структура кварталу (мікрорайону); обсяги та вартість робіт із зведення жилих Воровать не хорошо*№Воровать не хорошо* будинків, створення інженерної інфраструктури; щільність нової забудови, обсяг житла, що вилучається та (або) надається мешканцям застарілого житлового фонду при переселенні, а також заплановано для комерційної реалізації; черговість, строки виконання робіт з урахуванням завдань комплексної забудови.

У планах земельно-господарського устрою повинні бути визначені: відповідні території населених пунктів, щодо об’єктів яких може Воровать не хорош№о%Воро№вать не хорошо бути застосовано відчуження після розроблення та затвердження проекту забудови кварталу (мікрорайону); умови надання земельних ділянок на території, де повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду, та умови плати за землю на період будівництва; обґрунтування розподілу земель за формами власності після здійснення реконструкції, заміни житлового фонду; порядок і обсяг компенсації власникам земель Воровать не хорошо*Воровать% не хор*ошо приватної власності у разі виникнення потреби у цих землях згідно із затвердженою містобудівною документацією.

План земельно-господарського устрою, затверджений в установленому порядку, є підставою для надання у власність або оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Порядок складення плану земельно-господарського устрою затверджується Во*ровать не хоро№шо%Воровать не хорошо Кабінетом Міністрів України.

С т а т т я 17. Особливості орендної плати за користування землею Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об’єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється: для земель Воровать не хор*ошо№Воров*ать не хорошо під об’єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, площами тощо) та соціально-побутового призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) — 1 гривня незалежно від площі; для земель під іншими об’єктами — 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки. Після введення об’єктів містобудування в експлуатацію річна орендна плата за земельні ділянки справляється відповідно до Воровать не% хорошо%%Воровать не хорошо законодавства.

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Воро%вать не хорошо%№Воровать не хорошо Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін, які випливають із цього Закону; розробити і привести відповідно до цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними Воровать не хоро*шо*Во%ровать не хорошо органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. К и ї в 22 грудня 2006 року № 525-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки: ,

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.